اعتراض ده تشکل سیاسی به جنایات حکومت در کردستان

• ۱۰ حزب و گروه سیاسی همزمان با اعدام های اخیر و موشک باران مقر احزاب کردی در بیانیه ی مشترکی جنایات حکومت اسلامی در کردستان را محکوم کردند …
اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه ۱٨ شهريور ۱٣۹۷ – ۹ سپتامبر ۲۰۱٨

۱۰ حزب و گروه سیاسی همزمان با اعدام های اخیر و موشک باران مقر احزاب کردی در بیانیه ی مشترکی جنایات حکومت در کردستان را محکوم کردند. متن این بیانیه ی مشترک به شرح زیر است:

جنایات هولناک اعدام ٣ زندانی سیاسی و تهاجم موشکی به دفاتر احزاب کردستان را
به شدت محکوم می کنیم

امروز شنبه ۱۷ شھریور برابر با ٨ سپتامبر، حکم اعدام سه نفر از زندانیان سیاسی کردستان (رامین حسین پناهی و زانیار و لقمان مرادی) علیرغم تلاشها و اقدامات پرشمار در داخل و خارج از کشور علیه آن، به اجرا درآمد.
همزمان، مقرھای مرکزی حزب دمکرات کردستان و حزب دمکرات کردستان ایران مورد حمله موشکی سپاه پاسداران جمھوری اسلامی قرار گرفتند. علاوه بر تلفات و خسارت فراوان، شماری از کادرها و اعضای آنها جان خود را ازدست داده و تعداد زیادی نیز مجروح شده اند.
این اقدام و یورش جنایتکارانه رژیم در شرایطی صورت گرفت که مبارزات مردم در کردستان و سراسر ایران دامنه گستردهای به خود گرفته است. بحران اقتصادی و ناامنی، ھمه ی زندگی مردم را فراگرفته است. ابعاد این نارضایتی مرزهای کشور را درنوردیده است. برای نمونه، تنھا روز قبل از این یورش وحشیانه، مردم معترض بصره، پایگاه شبھه نطامیان وابسته به ایران و نیز کنسولگری این رژیم را تخریب نموده و به آتش کشیدند و به این ترتیب نفرت خود را از تجاوزهای ایران در عراق نشان دادند.
ما شکی نداریم که این اعدامها و عملیات تجاوزگرانه، نه تنھا اراده مردم کردستان را تضعیف نمی نماید، بلکه سنگر مقاومت و مبارزه بر علیه این رژیم سرکوبگر را مستحکمتر می نماید. ما این ترور و تجاوز سازمانیافته را محکوم میکنیم و از ھمه مردم ایران میخواھیم که این جنایت، وحشیگری و تجاوز را با تداوم مبارزه خود بر علیه این رژیم پاسخ دھند.
مبارزه و مقاومت مردم کردستان ھمسو با مبارزات سراسری ایران و در پیوند عمیق با آن است. اعدام فعالین سیاسی، کشتار کولبران در مرزھا و تجاوز و تعرض به دفاتر و محل سکونت احزاب، نه تنھا بر عمر منحوس این حکومت نمی افزاید، بلکه مرگ آن را تسریع می کند.
ما تاسف عمیق خود را به مناسبت جانباختن کادر و پیشمرگان حزب دمکرات و اعدام سه فعال سیاسی اعلام میداریم و تسلیت خود را به خانواده و ھمسنگرانشان و تمامی مردم کردستان و ایران تقدیم میداریم.
ما عھد میکنیم با تحکیم ھمبستگی میان خود و دیگر نیروهای همراه و همسو در اپوزیسیون، این کردار سرکوبگرانه و تبھکارانه را با تلاش برای ایجاد اتحادی گسترده و سراسری پاسخ داده و با عزمی راسختر، مبارزات خود را برای ایرانی آزاد، آباد و دمکراتیک و برابر برای همه مردمان آن، ادامه دهیم

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی
پیروزی از آن توده هاست
۱۷ شهریورماه ۱٣۹۷ – هشتم سپتامبر ۲۰۱٨

اتحاد دمکراتیک آذربایجان – بیرلیک
جنبش جمهوریخوهان دمکرات و لائیک ایران – شورای هماهنگی
حزب تضامن دمکراتیک اهواز
حزب دمکرات کردستان ایران
حزب دمکرات کردستان
حزب کومه له کردستان ایران
حزب مردم بلوچستان
سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران
کومه له زحمتکشان کردستان