“همبستگی برای آزادی و برابری در ايران”

چهل سال از به قدرت رسيدن جمهوری اسلامی در ايران می گذرد، که در اين مدت حاصلی جز جنايت، سرکوب،
کشتار و اعدام، غارتگری و تشديد فقر روز افزون برای مردم نداشته است۔ درچنين شرايطى، شاهد اعتراضات
تودههای مردم برای رفع تبعيض، آزادی و عدالت اجتماعی، دراشکال مبارزات برابرى طلبانه مليتهای مختلف ايران،
جنبشهای اجتماعی و اعتراضات مدنى کارگران، زنان، دانشجويان، کشاورزان، فرهنگيان، حفظ محيط زيست،
بيکاران و تهيدستان ميباشيم.
تعميق بحرانهای چندگانه درتار و پود جامعه از يکسو، و تشديد تنش و تخاصم در مناسبات منطقه اى وبين المللى و
تحريمهای ناشی از آن از سوى ديگر، جمهوری اسلامی ايران را ناتوانتر از هميشه و درسراشيب فروپاشى قرار
داده است.
درچنين وضعيتى، ادامه حاکميت اين رژيم جز زيان و مصائب بيشترى برای مردم ندارد۔ از اين رو همراهی و
اشتراک مساعی همه نيروهای جمهوريخواه دموکرات برای پشتيبانی از مبارزات مردم در جهت مقابله با جمهورى
اسلامى درايران ، بيش از هرزمان ديگری، ضرورى است.
١۶ نوامبر ٢٠١٨ ، همکاری – با درک اين واقعيت، ما احزاب و سازمانهای امضاکننده تفاهم نامه ٢۵ آبان ١٣٩٧
رسمی خود را با نام زير آغاز می کنيم :

“همبستگی برای آزادی و برابری در ايران”

بنا به تفاهم نامه مورد توافق، ما مشترکا برای سرنگونی جمهوری اسلامی وجايگزينی آن با يک نظام برخاسته از
آراء مردم بر مبناى جمهوريت، دمکراسی، جدائی دين و دولت و فدراليسمى که تأمين حقوق برابر ملی –
دموکراتيک مليت ها و اقوام ساکن ايران باشد، مبارزه می کنيم.
ما از مبارزات آزاديخواهانه و حق طلبانه مردمان ايران و جنبشهای مدنی و اجتماعی جاری، قاطعانه حمايت می
کنيم. ما مصمم هستيم با تاکيد برمنافع و حقوق مردم کشورمان وپايان بخشيدن به ستمها و تبعيضات موجود و تامين
برابر حقوقی، ايران فدرال، آزاد، آباد، دموکراتيک، يکپارچه ومتحد آينده را باهم بسازيم.
ما خواهان صلح ومخالف سياستهاى مداخله جويانه وجنگ افروزانه جمهوری اسلامی ايران در منطقه و جهان هستيم۔
ايران آيندە، ضمن احترام متقابل و رعايت حسن همجوارى، به حق حاکميت کشورها احترام ميگذارد۔ ما اعلام
ميداريم که جمهورى اسلامى ايران بايد به مداخلات خود در امور کشورهاى همسايه و ماجراجويى هايش در سطح
منطقه پايان داده و بى قيد وشرط، نيروهايش را از تمامى کشورهاى منطقه خارج نمايد۔
“همبستگی برای آزادی و برابری در ايران”، ازحمايت افکار عمومى جهان، نيروهاى مترقى و نهادهای بين
المللی از مبارزات مردم برای استقرار دمکراسی در ايران استقبال ميکند و مخالف دخالت دولتهاى خارجی در امور
داخلی ايران ميباشد.
ما تشکيل “همبستگی برای آزادی و برابری در ايران” را گامی مفيد و ضروری در جهت اتحاد گسترده
نيروها و جريانات جمهوريخواه دموکرات ايران می دانيم و به همين دليل نيز دست همکاری مان را به سوی همه
نهادها، سازمانها، احزاب، شخصيتها و فعالان سياسی و اجتماعی دموکرات، آزاديخواه و مدافع حقوق بشر، دراز
کرده و آمادگی خود را برای همکاری در چارچوب فوق اعلام می کنيم.
“همبستگی برای آزادی و برابری در ايران”
٢٣ فوريه ٢٠١٩ – ۴ اسفند ١٣٩٧

*- احزاب و سازمانهای تشکيل دهنده : اتحاد دمکراتيک آذربايجان – بيرليک، جنبش جمهوريخواهان دموکرات و لائيک ايران، حزب تضامن دمکراتيک اهواز، حزب دمکرات کردستان ايران، حزب دمکرات کردستان، حزب کومه له کردستان ايران، حزب مردم بلوچستان، سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، شورای موقت سوسياليستهای چپ ايران، کومه له زحمتکشان کردستان