پيام نوروزی “همبستگی برای آزادی و برابری در ايران”

هم ميهنان آزاده!
چهل و يکمين نوروز مقاومت تان در برابر ارتجاع حاکم، پيروز و بهارانتان خجسته باد!
بحران همهجانبه، سرتا پای نظام خفقان، سرکوب و ترور و غارتگری جمهوری اسلامی را فراگرفته، به گونه ای که
رويارويی مردم با حکومت اسلامی در يکی از لحظات سرنوشت ساز خود و رژيم در معرض اضمحلال و در آستانه
فروپاشی قرار گرفته است. جنبش دمکراتيک مليتها، جنبشهای کارگران، زنان، معلمان، دانشجويان، بازنشستگان،
کشاورزان، کولبران و ساير اقشار جامعه در سرتاسر ايران در اشکال متنوع، کليت نظام را بيش از پيش نشانه رفته اند.
در بدترين شرايطی که نظام جنايتکار جمهوری اسلامی جامعه ما را نه تنها با سرعت هرچه تمام تر به سمت تباهی و
ويرانی مطلق گسيل می دهد، بلکه روزی نمی گذرد که زنان و مردان معترض به وضعيت اسفبار سياسی و اقتصادی و
فرهنگی، به بهانه های واهی، هدف اذيت و آزار، زندان و شکنجه، تجاوز، ترور و يا اعدام قرار نگيرند!
چهل و يکمين نوروز ما در شرايطی از راه می رسد که بر تعداد قتل ها و ترورها، زندانيان سياسی و مبارزين در بند
در سال گذشته نيز افزوده شده و در آستانه عيد، خانواده های دربندانی چون سپيده قليان و اسماعيل بخشی، نسرين
ستوده، نجاتی، محمود بهشتی و محمد حبيبی و يا فعالين مدنی ديگری چون عباس لسانی در اردبيل، فعالان محيط
زيستی و مدنی در کردستان و … بسياری از فعالين جنبشهای مليتهای گوناگون و هزاران فعال مدنی بی صدای ديگر،
تحت بدترين شرايط غير انسانی، ايام نوروز را در غم و ماتم، پشت درهای زندان و در انتظار شنيدن خبری و يا گرفتن
اجازه ملاقات با عزيزان در بندشان می گذرانند.
ما در آستانه نوروز و فرارسيدن بهار هستيم. جشن نوروز يکی از نمادهای هم پيوندی و همبستگی همه ی ما، زنان و
مردان، اقوام، مليت ها، اديان و فرهنگ های رنگارنگ درسرتاسر ايران است. با فرا رسيدن بهار، طبيعت جامه ی تيره
وکهنه زمستان از تن برکنده و رنگين تن، فصل تازه را به ارمغان می آورد. در ايام نوروز، زن و مرد، در هر سن و
سال، نيز جامه ی کهنه به دورافکنده و با لباسهای نو و رنگارنگ و با جشن و سرور به استقبال اين زايش دوباره
طبيعت می روند. اما در سال جاری نيز، مردمان بسياری در جامعه ی ما ايران، در چنان وضعيت ناهنجار معيشتی و
اجتماعی بسر می برد که برای شان امکان پذير نيست، سفره خانواده را رنگين و قامت فرزندانشان را به جامه ای نو
بيارايند و چه بسيار سفره هائی که بازهم همچون گذشته، خالی خواهد ماند.
هم مينهان گرامی!
اميدواريم نوزائي طبيعت با رهائي مردم کشورمان از استبداد و بي حقوقي، درهم آميزد و بهار آزادي هرچه زودتر
فرارسد تا رنج هائي که براي دستيابي به دموکراسي و عدالت، بر مردم کشور ما تحميل شده است و تلاش هائي که
عليرغم کشتار، زندان، شکنجه، تهديد و اعدام، هر روز افزون تر گشته است، به بار نشيند. با اين آرزو که استبداد نيز
همچون زمستان طبيعت رخت بر بندد، چهره مردم ميهن مان شکفته تر،خانه هاي دلشان از مهر و دوستي آکنده ترو
زندگي آن ها از اميد و خوشبختي، سرشار شود. زندان ها، به زباله داني تاريخ سپرده شود و فقر و گرسنگي، نابرابري
و ستمگری و تبعيض براي هميشه از ميهن مان رخت بربندد.
“همبستگی برای آزادی و برابری در ايران” که مجموعه ای از احزاب و سازمانهای سياسي جمهوري خواه مدافع
آزادي و برابري، دموکراسي، حقوق بشر، جدايي دين و دولت و مخالف هرگونه تبعيض، را در برمی گيرد، فرا رسيدن
نوروز را با ارج گذاري به مبارزات آزاد زنان و مردان دليري که براي رهائي از جور و ستم استبداد در تلاش اند، با
احترام به خاطرۀ جانباختگان راه آزادي، دمکراسي و عدالت اجتماعي و با درود به زندانيان دليري که نهال اميد را با
مقاومت خود در دل ها مي نشانند، شادباش گفته و براي همگان نوروزي خوش و نوبهاري خجسته آرزو مي کند.
سرنگون باد رژيم جمهوری اسلامی ايران
برقرار باد آزادی و برابری و دموکراسی در ايران
“همبستگی برای آزادی و برابری در ايران”
١٨ مارس ٢٠١٩ – ٢٧ اسفند ماه ١٣٩٧