اطلاعیه ۱۰ جریان سیاسی در مورد حمله به نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در اهواز و دستگیریهای متعاقب آن

اطلاعیه ۱۰ جریان سیاسی در مورد حمله به نیروهای [...]