تغییر رسم‌الخط و اکنون؟!

بدنبال انتشارترجمه‌ ترکی نامه‌ سرگشاده‌ "همبستگی برای آزادی و [...]