ملت مبارز کرد!
مبارزان انقلاب، زن، زندگی، آزادی!

شانزدهمين پلنوم کمیته مرکزی کومەلە روز چهارشنبە ٧ تیرماه ١٤٠٢ برابر با ٢٨ ژوئن ٢٠٢٣، برگزار شد. پلنوم با یک دقیقه سکوت برای ادای احترام و گرامیداشت یاد رفقا سامان ابراهیمی و هیوا صادقی و همه جانباختگان کومەله، جنبش آزادیخواهی کردستان و آزادی و سوسیالیسم آغاز و با سرود رسمی کومەلە، شروع بە کار کرد.

پلنوم در شرایط خاصی برگزار شد، پس از اطلاعیە کومەلە زحمتکشان مبنی بر ادامه حیات سیاسی مبارزاتی و حزبی خود و اعلام شکست تلاش صمیمانەی ما برای اتحاد، “حزب کومەله” به سرعت اقدام به تهدید و تنش زایی و بسیج نیرو و ماجراجویی نظامی نمود کە متاسفانە این اقدامات منجر بە جانباختن دو پیشمرگ کومەلە زحمتکشان کردستان گردید و “حزب کومەله” جنایتی نابخشودنی را برای همیشە در کارنامەی خود و به ویژه نفرات اول و دوم آن ثبت کرد.

پلنوم کمیتەی مرکزی تاکید کرد که اطلاعیە کومەلە زحمتکشان مبنی بر ادامه حیات تشکیلاتی و سیاسی مستقل خود، اقدامی ضروری و به موقع و نشات گرفتە از موضع سیاسی درستی بود تا از این طریق اجازه داده نشود توافقات و هدف اصلی اتحاد بە بیراهە کشیدە شود و کومەلە را به مسیری انحرافی و مغایر و متضاد با آرمان های والای آن بکشانند. پشت کردن به خواست و آمال مردم کردستان کە به ویژه در انقلاب ژینا و شعار محوری آن زن، زندگی، آزادی تبلور یافتە بود و همچنین همکاری، چانه زنی و معاملات پشت پردە با افراد و سازمانهایی کە نگرش سیاسیشان آشکارا با حقوق پایەای ملت کرد در تضاد است، ما را به ایستادگی در برابر این نوع سیاست ها بیشتر ملزم و متعهد کرد.

ادامه فعالیت ما در کومەله زحمتکشان کردستان، مبارزه و مقاومتی ضروری در برابر یک حزب بسته، تک صدایی و انحصاری کردن حزب در خدمت جمعی کوچک و خانوادگی، عدم تعهد بە رهبری جمعی و تلاش برای تحمیل نظرات یک نفر بە عنوان نظرات رهبری کومەلە، کە عواقب آن ارائەی چهرەای نامانوس از کومەلە و تاریخ و اهداف و آرمانهای رهایی بخش، عدالت طلبانە و برابری خواهانەی کومەلە و فراموش کردن امر تلاش برای رهبری و به پیروزی رساندن جنبش آزادیخواهی کردستان، کە بیش از نیم قرن برای دستیابی بە آن مبارزە کردە است، بود. پلنوم در این خصوص بیانیەای به تصویب رساند که به ضمیمه این اطلاعیە منتشر می شود.

لازم بە ذکر است کە اهمیت برگزاری هر چه سریعتر کنگره و مقدمات گفتگو و رایزنی با صاحب نظران حوزه های مختلف، فعالان و فرهیختگان کردستان و مبارزین باسابقەی کوملە برای گام های عملی در جهت تغییر ساختار تشکیلاتی و کاراتر نمودن رهبری و ارائەی دیدگاه های سیاسی با قرائتی منطبق با خواست و نیازهای جنبش رهایی بخش کردستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پلنوم همچنین تصمیمات، پیامها و توصیەهای متعددی را بە تصویب رساند که به عنوان بخشی از اسناد پلنوم منتشر خواهند شد.

پلنوم کمیتەی مرکزی کوملە زحمتکشان کردستان به اتفاق آرا رفیق رضا کعبی را به عنوان دبیرکل کومەلە و رفیق فریبا محمدی را به عنوان سخنگوی کمیتە مرکزی کومەلە انتخاب کرد.

کمیتە مرکزی کومەلە زحمتکشان کردستان

٨ تیرماه ١٤٠٢  –  ٢٩ ژوئن ٢٠٢٣