هم میهنان آزاده و قھرمان ایران زمین!

در چهارمین ماه از انقلاب “زن، زندگی، آزادی = ژن، ژیان، ئازادی” بسر میبریم. انقلابی که با پیشقراولی زنان ایران، ارتجاع منطقه را به لرزہ در آوردہ است و تحسین مردمان سرتاسر این دھکدہ جھانی را جلب و حیثیت و اعتباری تاریخی را نصیب مردمان ایران نمودہ است۔

رژیم جمهوری اسلامی و در رأس آن خامنه ای جلاد، با قتل عام و کشتار بیرحمانه صدها نفر از جوانان دختر و پسر انقلابی، کودکان و مادران میهنمان و به اسارت در آوردن بیش از ۲۰ هزار نفر از فرزندان رشیدمان، قادر به خاموش نمودن شعله ھای خشم این انقلاب اجتماعی و تاریخی ایران نگشته است و ھمچنان شعله ورتر به پیش خواھد رفت۔

رھبر رژیم اسلامی حاکم در این تنگنای سرنگونی و وحشت و هراسی که تار و پودش را فرا گرفته است، قصد تدارک قتل عام زندانیان سیاسی بیگناه را دارد تا به گُمان خود بتواند در این فاز از خیزش مردمی، رُعب و وحشت افکنی ذاتی اش را ھمانند دهه ۶۰ ایجاد نماید تا از سرنگونی محتومش جلوگیری کند، حال آنکه سخت در اشتباه است و این انقلاب سر باز ایستادن تا سرنگونی تام و تمام این نظام جهل و جنایت ندارد .

در همین راستا برای تعداد زیادی از جوانان بپاخاسته، بدون هیچ جرم جنایی و داشتن سند و مدرک و وکیل مدافع و محاکمه علنی، فقط به جرم شرکت در اعتراضات خیابانی به انواع اتھامات متھم و تحت شکنجه ھای قرون وسطایی قرار گرفته و به احکام محاربه و مفسد فی الارض روبرو میشوند ۰ تاکنون جان چھار قھرمان آزادی در بند مان را گرفته اند که یاد این ھمیشه جاویدان: محسن شکاری، مجید رضا رھنورد، محمد مھدی کرمی و سید محمد حسینی را ھمواره گرامی خواھیم داشت۰

بنا به اظهارات خانواده و وکیل آقای منهدس حشمت‌الله طبرزدی، دبیرکل “جبهه دمکراتیک ايران” و از اعضای مؤسس “شورای دمکراسي خواهان ایران” و “کار گروه ملی فراخوانها”، روز گذشته وی را با دستبند و پابند به شعبه ۱۱ بازرسی دادسرای انقلاب اصفهان اعزام و به ایشان ۲۰ اتهام از جمله مفسد فی الارض تفهیم شده است که آقای طبرزدی هیچ یک از اتهامات را نپذیرفته اند.

“شورای دمکراسی خواهان ایران”، “ھمبستگی برای آزادی و برابری در ایران” و “کنگرہ ملیتھای ایران فدرال” برای حفظ جان زندانیان سیاسی و همه دستگیر شدگان این انقلاب فراگیر و اعتراضات مردمی از ھمه مردمان ایران، گروه های سیاسی و مجامع بین المللی مدافع حقوق بشر و ھمچنین دولتمداران کشورها و تمامی پارلمانتر های شریف و مردمی در سراسر جهان مصرانه می خواهد که در این راستا بطور فعال و جدی از جنبش مردمی ایرانیان ستمدیده با اتخاذ سیاست های باز دارنده علیه حاکمان خونریز رژیم استبدادی اسلامی متکی بر ولایت فقیه، دفاع کرده و پشتیبانی نمایند .

هموطنان رنج دیده و داغدار و شجاع ایران !

برای حفاظت از جان زندانیان در بند و جان انسانهای بی دفاع در کف خیابان ها و همچنین به گِل نشاندن ارّابه مرگ و اعدام و شکنجه و تجاوز رژیم، تنها یک راه بیشتر نمانده است و آن تعمیق جنبش آزادی خواهی و حضور گسترده تر در خیابان ها و تداوم اعتصابات هر چه بیشتر علیه رژیم جمهوری اسلامی تا پیروزی است .

نابود باد رژیم جمهوری اسلامی ایران
زنده باد انقلاب “زن، زندگی، آزادی”

شورای دمکراسی خواهان ایران
ھمبستگی برای آزادی و برابری در ایران
کنگرہ ملیتھای ایران فدرال

٢١ ديماه ١٤٠١ – ١١ ژانویه ٢٠٢٣