“دیوید هریس” رییس اجرایی کمیتە یهودیان آمریکا، در توئیتی نوشتە است: “مدام از مجامع بین‌المللی می‌شنویم کە “فلسطینی‌ها” حق تعیین سرنوشت دارند، اما کسی در مورد حق مشروع “٣٠ تا ٤٠ میلیون کورد” برای داشتن دولتی مستقل صحبت نمی‌کند”.

“هریس” در ادامە بە هویت کوردها پرداختە و بیان کردە کە آن‌ها دارای زبانی مستقل، فرهنگ و تاریخی پر افتخار هستند.

رییس اجرایی کمیتە یهودیان آمریکا با این سوال روبە جهانیان پرسید، چرا همچنان نسبت بە مسئلە کوردها سکوت کردەاید؟

کمیته یهودیان آمریکا در سال ١٢٨٥ خورشیدی تأسیس گردید.

این سازمان هدف خود را ایجاد اتحاد در میان یهودیان آمریکا برای دفاع از حقوق یهودیان در آمریکا و جهان اعلام کردە است.

این سازمان یکی از قدیمی‌ترین ارگان‌های یهودیان آمریکا به شمار می‌رود.