جناب آقای کاوه مدنی سلام بدینوسیله انتصاب شما به ریاست موسسه آب، محیط زیست و بهداشت دانشگاه سازمان ملل متحد هم شایان دقت و هم مسرتبخش است. اطمینان داریم که از عهده این مسئولیت سنگین و حتی حیاتی به خوبی برخواهید آمد و مسیر مدیریت آب شرب با کمبود جدی آب در سطح جهان و بویژه ایران از سویی و جلب توجه مراکز علمی، دولتی و مردمی برای حفظ محیط زیست و پاکسازی آن از آلوده گیهای وسیعی که خبرش هر روز از طریق مطبوعات به گوش میرسد، گامهای موثری برخواهید داشت. بی تردید در جهان دو و شاید سه قطبی کنونی از جهت توانایی مالی اقتصادی و نقش بسیار متفاوت آنها در آلودگی محیط زیست، مصرف آب و حتی بهداشت گاه تفاوت فاحشی وجود دارد. یقینا دنیای ناعادلانه کنونی را خوب میشناسید و با تقسیم نابرابر امکانات، دانش و تکنولوژی در سطح جهان مطلعید.

شرایط ناعادلانهء کنونی در عرصه مدیریت آب، حفظ محیط زیست، گرمایش زمین و حتی بهداشت نیز بسیار گسترده و رنج آور است. امید آن داریم که مدیریت شما در یک ارگان بین المللی بتواند گامهای موثری را در راستای رفع این بی عدالتی و تبعیض بردارد. ما ضمن ابراز صمیمانه ترین تبریکات به شما جهت پذیرش مسئولیت فوق برای شما و ارگان تحت مسئولیت تان آرزوی موفقیت می کنیم.

اتحاد دموکراتیک آذربایجان – بیرلیک

نوزدهم آگوست ۲۰۲۲