منم که دخت زمان ام، منم که فخر زنان ام
من ام که خواهر زحمتکشان و کارگران ام

منم که همسر دردم، منم که مادر عشقم
منم که با سر سبزم، دلیر و سرخ زبان ام

منم که حبس و شکنجه نکرده است به بندم
منم که کوه غرورم، سپیده قلیان ام

***

مرا سه بیت قصیده سروده هادی کم گو
ترا اگر که کم آید، بخوان و باز بخوانم!

هادی. لندن – ۲ شهریور ۱۴۰۲