مردم آزادیخواه ایران،

با استمرار هر روز حیات ننگین رژیم جمهوری اسلامی، سرکوب و فشار در داخل و بحران و جنگ در منطقه گسترش می‌یابد. اینک رژِیم جمهوری اسلامی در آستانهء برگزاری انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری دیگری است که می‌خواهد بی دردسر از آن عبور کند. ندای کارگران و زحمت کشان، شعار بازنشستگان، فریاد ملیت‌های اسیر، فعالیت‌های میدانی جنبش زنان در مناطق مختلف ایران، تلاش محیط بانان در سال‌های اخیر و… اینک در یک شعار خود را نشان می‌دهد و آن تحریم فعال انتخابات فرمایشی جمهوری اسلامی است. اینک شعار “نه به انتخابات فرمایشی جمهوری اسلامی” با شعار “آری به سرنگونی جمهوری اسلامی” تکمیل‌تر شد و این شعار از زبان مادران داغ دیده قربانیان اعتراضات سالهای 97 و 98 در افکار عمومی مردم طنین انداز شده است.

 

مردم آزاده ، ملیت‌های  دربند ایران،

انگیزه برگزاری کنفرانس “نه به نمایش انتخابات”، “آری به سرنگونی جمهوری اسلامی” و “پیش به سوی جمهوری فدرال ایران”، همراهی با اعتراضات مردم و حرکتی است در راستای مطالبات مرحله کنونی مبارزات ضد استبدادی، و در عین حال اقدامی در راستای آزادی و دمکراسی در ایران فردا است.

 

سه ائتلاف بزرگ سیاسی، شورای دمکراسی خواهان ایران، همبستگی برای آزادی و برابری در ایران و کنگره ملیت‌های ایران فدرال، برای همراهی با تمامی ملیت‌ها در تحریم فعال انتخابات فرمایشی رژیم و برای نقش آفرینی سیاسی در مبارزه با جمهوری اسلامی و طرح بدیل سیاسی، جمهوریت، فدرالیسم و دمکراسی درچشم‌انداز سیاسی ایران است.

 

کنفرانس سه ائتلاف بزرگ سیاسی اینک با موفقیت به پایان رسیده است. سخنرانان در طول دو روز کنفرانس، ضمن تاکید به همبستگی سراسری خلق‌ها در مبارزه علیه رژیم و تاکید به تحریم فعال انتخابات در میان مردم که درواقع زمینه ساز آمادگی ذهنی مردم برای تغییررژیم جمهوری اسلامی است، اشکال متفاوت مقاومت و مبارزه علیه رژیم جمهوری اسلامی را به توضیح کشیدند.

 

در عین حال در طول کنفرانس به اهمیت حیاتی برپایی دمکراسی کثرت‌گرا در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی از سوی سخنرانان تاکید شد. سخنرانان کنفرانس دو روزه متفقا بر این ایده صحه گذاشتند که دستیابی به دمکراسی کثرت‌گرا و پلورالیستی در ایران فردا از طریق تاسیس نظامی مبتنی بر جمهوریت و فدرالیسم ممکن و مقدور است. توجه به رفع فقر و برقراری عدالت اجتماعی، حقوق برابر جنسیتی، حقوق برابر ملیت‌ها، حقوق کودک، محافظت از محیط زیست، همبستگی خلق‌ها در داخل و همبستگی مردم ایران با دیگر ملت‌های جهان، و برقرار روابط دوستانه با جهان نیز مواردی بودند که درکنفرانس به آنها تاکید شد.

 

کمیته برگزاری کنفرانس سه ائتلاف بزرگ سیاسی، ضمن تقدیر از تک تک سازمان‌ها و احزاب سیاسی عضو در سه ائتلاف سیاسی که در واقع برگزارکنندگان اصلی این کنفرانس بودند،  وظیفه خود می‌داند که از سخنرانان و شرکت کنندگان در کنفرانس دو روزه تشکر و قدردانی کند. در عین حال کمیته برگزاری کنفرانس از تلویزیونهای رله کننده این کنفرانس و کانالهای حامی آن در شبکه های اجتماعی نیز تشکر و قدردانی میکند.

 

ایران از آن همه ماست و لذا هر تلاشی در راستای اهداف دمکراتیک در ایران فردا، تلاشی در راستای آرمانهای تک تک مردم و ملیت های ساکن در آنست.

 

نه به نمایش انتخابات / آری به سرنگونی جمهوری اسلامی / پیش به سوی جمهوری فدرال ایران

 

همبستگی برای آزادی و بر ابری در ایران

شورای دمکراسی خواهان ایران

کنگره ملیتهای ایران فدرال

کمیته برگزار کننده کنفرانس سه ائتلاف بزرگ سیاسی

2021-06-06