جناب نخست وزیر سوئد

کشور سوئد یکی از الگوهای دموکراسی، آزادی، جامعه مدنی قدرتمند ، دولت پاسخگو و تلاشگر برای تامین رفاه مردم و رشد و توسعه کشورشان است و من عمیقا خرسندم که کیانا و علی این نامه را به شما نخستوزیر محترم این سرزمین تقدیم میکنند.
کشور شما در این سالها میزبان یکی از بزرگترین نمادهای «عدالت» برای ایران بود.

برگزاری دادگاه حمید نوری به عنوان یکی از جنایتکاران دوران سیاه دهه شصت شمسی، در کشور سوئد، شعله امید را در دلهای عدالتخواهان برافروخت که گرچه هنوز سایه سنگین «حکومت دینی استبدادی» بر سر مردم مبارز و مقاوم ایران تداوم دارد و حکومت، خانه «عدالت» را ویران کرده و آنرا به تمامی به مسلخ حفظ قدرت نامشروع خود کشانده، اما نماد «عدالت» در سرزمین و آشیانی دیگر سر برآورده است.

گرچه یکی از مهرههای «هیات مرگ» دهه شصت شمسی، ابراهیم رئیسی در مسند ریاستجمهوری نشسته است، اما دادگاه حمید نوری پیامی روشن به مستبدان حکومت دینی در ایران و سراسر جهان دارد، که صدای «عدالت» را برای همیشه نمیتوان خاموش کرد و زمان ایستادن برای «حقوقبشر» فرا رسیده است و این «امید» بشریت است.

بسیار مفتخرم که جایزه معتبر جهانی «نوبل صلح» را دریافت کردهام. این جایزه، مسئولیتی بزرگ در راه تحقق «حقوقبشر» و «صلح» بر دوش من گذاشته است.

امیدوارم در کنار مردمِ آگاه، مقاوم و سرفراز ایران و دوشادوش مبارزان سیاسی – اجتماعی و فعالان مدنی که سالهای سخت و پرهزینه را پشتسر میگذارند، شاهد تحقق دموکراسی، آزادی و برابری و احقاق حقوق زنان در سرزمین ایران باشیم.

لازمه تحقق دموکراسی، پایان دادن به رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی است و ضرورتا باید با تلاش برای نهادینه کردن و تضمین «حقوقبشر» و استقرار و قدرتیابی «جامعه مدنی» به عنوان بنمایه «دموکراسی» همراه باشد. این امر آسان نیست، اما قطعی است.

وظیفه من رساندن صدای مردم معترض و به پا خواسته ایران به سراسر جهان و تداوم مبارزه و مقاوت است و به آن عمل خواهم کرد و از پای نخواهم نشست.

با گرمترین محبتها و اشتیاق فراوان برای استقبال از شما در ایران آزاد

نرگس محمدی
آذر ۱۴۰۲