گزارش ها از آخرین وضعیت دریاچه اورمیه بسیار بسیار نگران کننده است. گفته میشود که دریاچه اورمیه در طول تابستان امسال به احتمال بالا کاملا خشک خواهد شد. اما پرسش بسیار جدی دربارهء دریاچه اینست که با خشک شدن دریاچهء اورمیه، حیات و زندگی ملیونها انسان تحت تاثیر بسیار مخرب این روند قرار خواهند گرفت.

تا دیروز، از مدیریت ناهنجار مسئله آب در منطقه آبریز دریاچه سخن می گفتیم، از صدور مجوز برای ایجاد صدها چاه عمیق، از گسترش بی رویهء کشاورزی، از ایجاد بیش از 400 سد آب شکوه میکردیم که روند خشک شدن دریاچه اورمیه را تسریع میکرد. گرمایش زمین و کاهش متوسط بارندگی را از عوامل خشک شدن دریاچه ارومیه بحساب می آوردیم. 

اما امروز گزارشات متفاوت از وضعیت اسفبار دریاچه اورمیه در مدیا چه در داخل و چه در خارج منتشر میشود و خطر خشک شدن دریاچه در تابستان امسال زنگ خطری بسیار جدی  را برای منطقه و مردمانی که در کنار دریاچه زندگی میکنند به صدا درآورده است. 

تمامی فرصت ها برای نجات این دریاچه تا کنون ناموفق بوده است. این عدم موفقیت نشانهء بی کفایتی دولت جمهوری اسلامی در حل معضلات کشور از سویی و نشانهء مدیریت ناهنجار و ناکارآمد مسئولین منطقه ایی است. 

حیات دریاچه اورمیه موضوعی نیست که به فردا و یا فرداها سپرده شود. حیات دریاچه اورمیه دادن فرصت برای زندگی مردم در حوزه دریاچه اورمیه است. بدون دریاچه اورمیه امکان زیست در این منطقه دیگر امکانپذیر نخواهد بود. حتی از هم اینک گزارشات نشان میدهد که طوفان سرطان مردم روستاهای حاشیه دریاچه اورمیه را زیر گرفته است. استمرار این روند جدا از هزینه های سنگین انسانی که هم اینک نیز شاهد آن هستیم، منطقه را به گورستان نمک تبدیل خواهد کرد. گورستانی که در آن نه تنها امکان زیست از انسان گرفته خواهد شد، بلکه حیات حیوانات و گیاهان نیز در معرض نابودی کامل قرار خواهند گرفت. بنابراین روشنگری دربارهء نتایج فاجعه بار دریاچه اورمیه بر زندگی ملیونها انسان در آذربایجان از حیاتی ترین کارهای استکه نمیتوان آن را به فردا موکول کرد.

اینک برای نجات دریاچه اورمیه از مرگ حتمی تنها یک راه باقی مانده است و آنهم مداخله مستقیم مردم برای تغییر سرنوشت دریاچه اورمیه است. بدون مداخل مستقیم مردم و فشار جدی به رژیم و مسئولین منطقه ایی آن امکان یک تغییر جدی برای نجات دریاچه اورمیه وجود ندارد. تنها راه نجات دریاچه اورمیه، دعوت از مردم برای اعتراضات و شورشهای وسیع علیه رژیم نالایق و ارتجاعی جمهوری اسلامی و برای این دریاچه است. 

جمهوری اسلامی جز زبان اعتراض و شورش زبان دیگری را نمی فهمد. نجات دریاچه اورمیه در شرایط کنون از نان و آب نیز برای مردم مهمتر است. چون بدون داشتن محیطی سالم برای زیست، آب و نان معنی خود را در زندگی می بازند.

برای نجات حیات دریاچه اورمیه، برای حفظ محیط زیستی درحوزه دریاچه اورمیه از همه مردم در کل آذربایجان و دیگر مناطق ایران میخواهیم که طنین طنین مخالفت با سیاستهای رژیم علیه دریاچه اورمیه گسترش دهیم.

راه نجات دریاچه اورمیه از شورش وسیع مردم علیه رژیم و مسئولین منطقه آن میگذارد

حزب دمکرات آذربایجان

20230720