نگاه سوم

مجری: محسن میرزایی

میهمانان: صلاح عباسی- تحلیلگر سیاسی

یونس شاملی- روزنامەنگار و تحلیلگر مسائل سیاسی