فردا، چهارشنبه ۲۰ مهرماه روز دیگری برای برگزاری اعتراض بزرگ در سراسر ایران است. تا کنون چندین فراخوان از مردم، برای حضور در خیابان‌ها و اعتراض به حکومت اسلامی و دفاع از مردم سنندج و کارگران اعتصابی پتروشیمی، دعوت کرده‌اند.  همچنین فراخوانی هم در تبریز برای همبستگی با هموطنان بلوچ، کرد، ترک، لر و عرب، منتشر شده است.

شهر سنندج ازدو شنبه شب شاهد تظاهرات بزرگ و مقاومت مردم در مقابل نیروهای سرکوب بوده است. گزارشاتی مبنی بر اعزام نیرو از شهرهای اطراف به سنندج منتشر شد و صدای تیراندازی و انفجار از نقاط مختلف شهر گزارش شده است. علیرغم اعزام نیرو و سرکوب شدید مقاومت مردم سنندج تا کنون ادامه یافته است.

از دیروز، سه شنبه  ۱۸ مهرماه، کارگران پیمانی و قرارداد موقت شاغل در پروژه های میدان های نفتی و گاز واقع در پارس جنوبی (عسلویه- استان بوشهر) و کارگران پیمانی فاز دوم پالایشگاه آبادان اعلام کردند که در همراهی با جنبش اعتراضی مردم ایران دست به اعتصاب زده‌اند.  به دنبال اعتصاب و تجمعات اعتراضی کارگران پارس جنوبی و پالایشگاه آبادان ، حکومت نیروی سرکوب خود را به عسلویه آورده و شماری  از  کارگران را بازداشت کردند. شورای سازمانده اعتراضات کارگری پیمانی اعلام کرده‌اند که علیرغم دستگیری‌ها بر ادامه اعتراض واعتصاب تا آزادی همکاران بازداشتی و جمع شدن نیروی سرکوب از محیط های کار ادامه خواهند داد.

بیش از سه هفته است که  خیابان‌های شهرهای ایران در تسخیر مردم است و علیرغم سرکوب شدید از سوی هیات حاکمه تظاهرات و اعتراضات ادامه دارد و از سوی اقشار مختلف مردم  در سراسر ایران دنبال می‌شود.

ما سه ائتلاف سیاسی با پشتیبانی از فراخوان به اعتصاب و اعتراض برای فردا چهارشنبه، همه مردم سراسر ایران،  زنان دانشجویان و دانش‌آموزان ، کارگران و زحمتکشان، معلمان ، کارمندان و کسبه  و…همه آحاد مردم ایران را دعوت می‌کنیم تا با اعتصاب بزرگ و سراسری خود، مبارزه برای خلاصی از دست این حکومت ددمنش و رسیدن به آزادی و برابری را ادامه دهیم. پیروزی از آن مردم است.

 

کنگره ملیت‌های ایران فدرال

شورای دمکراسی خواهان ایران

همبستگی برای آزادی و برابری در ایران

۱۹ مهر ۱۴۰۱ – ۱۱ اکتبر ۲۰۲۲