۲۸ مرداد سالگرد کودتای آمریکایی – انگلیسی کشور ایران است. کودتایی که کشور را از مسیر پیشرفت خارج کرد، به دیکتاتوری سلطنتی انجامید و حکومت اسلامی را به دنبال آورد. در زیر بریده هایی از روزنامه های ایران در مرداد سال ۱۳۳۲ را مشاهده می کنید: