حکم اعدام هدایت عبدالله‌پور در یکی از پادگان‌های اشنویه اجرا شده است.

حکم اعدام هدایت عبدالله‌پور در یکی از پادگان‌های اشنویه اجرا [...]