شهردار شهر ارومیه ، محمد حضرت پور توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.

این توسط خبرگزاری مهر گزارش شده است. هنوز هیچ علتی برای دستگیری محمد حضرت پور مشخص نشده است ، اما گمان می رود وی به اتهام فساد بازداشت شده باشد.

به گزارش خبرگزاری ایرنا ، یکی از اعضای شورای شهر دستگیری شهردار ارومیه را تأیید کرد. سال گذشته ، خبرگزاری ایرنا گزارش داد که هفت مدیر ، متخصص و واسطه دستگیر و تحویل مقامات قضایی در شهرداری ارومیه شده اند.

هفت نفر در ارتباط با فساد اداری در شهرداری ارومیه دستگیر شده اند در سال 2020 ، شورای شهر مهاباد ، از دیگر شهرهای منطقه آذربایجان غربی ، لغو شد. دادستان عمومی و انقلاب مهاباد گفت بیش از 20 نفر در ارتباط با اتهامات فساد توسط شهرداری و شورای شهر دستگیر شده اند. وی گفت شش نفر از دستگیرشدگان اعضای شورای شهر مهاباد بوده اند.

در روزهای اخیر ، شهردار مراغه ، استان آذربایجان شرقی ، ایران نیز به اتهام فساد دستگیر شده است. شهردار مراغه به اتهام فساد دستگیر شده است طی یک سال گذشته ، تعدادی از مقامات شهرداری و اعضای شورای شهر به اتهام فساد در چندین شهر آذربایجان  از جمله تبریز ، زنجان ، مراغه ، ارومیه ، مهاباد و توفارگان (آذرشهر) دستگیر شده اند.

در ایران ، گزارش های مربوط به رشوه خواری و فساد اداری در بین شوراهای شهر و مقامات شهرداری و دستگیری اعضای این اجساد در سالهای اخیر گسترش یافته است.