آقای سالار طاهر افشار، فعال ملی مدنی  ترک امروز 15 دیماه 1399 برابرا با 4 ژانویه اطلاع یافته است که به اتهامات واهی ،تبلیغ علیه نظام و اقدام به ایجاد تجمعات اعتراضی خلاف قانونی به 4 سال زندان محکوم شده است 

سالار طاهر افشار،  روز پنجشنبه ۲۶ تیرماه پس از احضار به اداره اطلاعات و امنیت عمومی اورمیه بازداشت و به زندان این شهر منتقل شده بود.

#ArcHumanRights