در روزهائی که حاکمان جمهوری اسلامی در چهل و چهارمین سالگرد مصادره انقلاب مردمان ایران برای آزادی و برابری و عدالت اجتماعی مصمم تر از هر زمان تلاش می کنند با کشتار و اعدام، زندان و شکنجه کودکان زنان و مردان مبارز و آزادیخواه  قیام نوین سرتاسری مردمان ایران را سرکوب کنند و همزمان سلطنت طلبان تحت عنوان “نجات کشور” در کمین اند تا با تکیه بر منابع مالی و تبلیغاتی دولت های غربی جنبش انقلابی “ژن ، ژیان ، ئازادی” را مصادره به مطلوب کنند و بار دیگرسلطه موروثی استبداد شاهی را زیر چتر “همبستگی ملی” به جامعه حقنه نمایند؛ بیست تشکل صنفی ومدنی درون مرزی با صدور منشور خود همراه با دوازده خواست مشخص حداقلی طرحی اولیه برای خروج از چنبره بحران های چندگانه سیاسی اقتصادی و اجتماعی حاصل از چهل و چهار سال سلطه خونبار نظام جمهوری اسلامی به پهنه عمومی عرضه کنند .

امضا کنندگان براین باورند که تحقق این مطالبات می تواند گامی “علیه زن‌ستیزی و تبعیض جنسیتی، نا امنی پایان‌ناپذير اقتصادی، بردگی نیروی کار، فقر و فلاکت و ستم طبقاتی، ستم ملی و مذهبی …” و در راستای انقلابی باشد که “علیه هر شکلی از استبداد مذهبی وغیر مذهبی که در طول بیش از یک قرن گذشته، بر ما – عموم مردم ایران – تحمیل شده است”.

تشکل های امضا کننده با “تمرکز بر اتحاد و بهم‌پیوستگی جنبش های اجتماعی و مطالباتی و تمرکز بر مبارزه برای پایان دادن به وضعیت ضد انسانی و ویرانگر موجود…” بر ضرورت تغییرات بنیادین حقوقی، سیاسی و اقتصادی با هدف رفع هر گونه تبعیض و ستم و نابرابری اقتصادی و اجتماعی تاًکید دارند.

امضا کنندگان منشور با ارزیابی روشن خود از جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی به عنوان جنبشی علیه سلطه و استبداد بر این باورند که “این جنبش بر آن است تا برای همیشه به شکل‌گیری هر گونه قدرت از بالا پایان دهد و سر آغاز انقلابی اجتماعی و مدرن و انسانی برای رهائی مردم از همه اشکال ستم وتبعيض و استثمار و استبداد و دیکتاتوری باشد”.

بی‌شک همانطور که در منشور آمده چنانچه “… ثروت‌های زیر زمینی و بالقوه و بالفعل درکشور…” در اختیار”مردمی آگاه و توانمند و نسلی از جوانان و نوجوانانی که دارای انگیزه فراوان برای برخورداری ازیک زندگی شاد و آزاد و مرفه” قرار بگیرد می تواند “راه پی‌افکنی جامعه ای نوین و مدرن وانسانی در کشور” را امکان پذیر سازد.

ما سه ائتلاف سیاسی متشکل از احزاب، سازمانها و جریان‌های جمهوری خواه دموکرات، لائیک، و سکولار با تبریک به دست اندرکاران منشور بیست تشکل صنفی و مدنی کشور، این منشور را سندی منسجم از خواست‌های مطرح و برخاسته از جنبش های اجتماعی جاری ارزیابی می کنیم و آن را به عنوان گامی جدی در جهت شکل گیری یک جنبش مطالباتی سراسری مردمان ایران می دانیم و از مبارزات این تشکل های مستقل صنفی و مدنی در جهت تحقق مطالبات مندرج در این منشور پشتیبانی و حمایت می کنیم ‌و بر این باوریم که تحقق این خواست‌ها در چارچوبه این نظام ممکن نیست و جمهوری اسلامی باید برود.

با آرزوی موفقیت بیشتر مبارزات مردم ایران که هر روز منسجم تر ادامه دارد.

 

کنگره ملیتهای ایران فدرال

شورای دموکراسی خواهان ایران

همبستگی برای آزادی و برابری در ایران

جمعه ٢٨ بهمن‌ ١٤٠١ – ١٧ فوریه ٢٠٢٣