به دنبال انتشار فراخوانی (به صورت جداگانه و با متن و مضمون متفاوت از سوی اين يا آن امضاکننده) تحت عنوان “ميثاق حق زندگی”، مصاحبه‌ها و همچنين نوشته‌ای از طرف کميته‌ای به نام “کميته کارزار ميثاق حق زندگی” در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها در حال پخش هستند که در آنها برخلاف تعهد کسانی که به ما مراجعه نموده‌بوند، اسامی جريانات مختلفی در کنار هم درج شده‌ و يا اعلام می‌شوند.

به منظور رفع هرگونه ابهام و برای روشن شدن اذهان عمومی، ارائه نکات زير را  لازم می دانيم :

١ – ما از وجود این «کمیته کارزار» اطلاعی نداشتیم بلکه طی نامه‌ای رسمی به تاريخ ١٥ ژوئن با امضای دبيرخانه “همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ايران” از چنين فراخوانی اطلاع يافتيم که تنها طرف گفتگوی ما در اين مورد بودند. آخرين قرار ما مبنی بر صدور اطلاعيه‌های جداگانه با مضمون مورد نظر هريک بود.

٢ –  گرچه درنوشته “کميته” به جداگانه انتشار يافتن متون اشاره شده است اما به هیچ وجه قرار نبود این اسامی، به صورت مشترک و يک جا در پای متن يا متون خاصی درج شده و يا اعلام شوند.

٣ – در توضیح «کمیته» مزبور آمده است که متن‌ها با هم “تفاوت جزئی” دارند. به زعم ما برخی تفاوت، اساسی بوده و می باشند. ما بر متن اوليه که از نظر ما، ادبياتی غيرحقوقی و نيز مذهبی در برداشت و همچنين از نظر سياسی بيانگر ديدگاههای خاصی بود، اصلاحات مورد نظر خود را وارد نموديم که مورد پذيرش “رابط” ما يعنی دوستان “همگامی” قرار نگرفت لذا ما با حفظ مواضع خود، اما برای نشان دادن اراده ما مبنی بر ضرورت دفاع از مبانی اساسی حقوقی در جامعه، متن خود را همزمان ولی جداگانه منتشر نموديم*.

بنابر این صريح و قاطعانه اعلام می کنيم که ما دو ائتلاف سياسی هيچ ميثاق مشترکی با ديگر جريانات امضا ننموده‌ايم.

ما با اظهار تاسف از اين رويه و همچنين اظهارنظرات غير مسئولانه و غيرواقعی دوستان رابط ما که بی‌گمان کمکی به تحکيم روابط دموکراتيک و اصولی ميان جريانات گوناگون ننموده و فقط در خدمت منافع گروهی و فرقه‌ای خواهد بود، انتظار داريم و اميدواريم از تجارب متعدد شکست خورده تا کنونی درس گرفته شود و به راه‌کارهای واقعی و آينده‌نگر و آنهم تنها مبتنی بر اراده و خواست و منافع مردمی انديشيده شود.

کنگره ملیتهای ایران فدرال

همبستگی فراگیر برای آزادی و برابری در ایران  

چهار‌شنبه ١١ مرداد ١٤٠٢ – ٢ اگوست ٢٠٢٣