دوشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۲ – ۲۹ ژانويه ۲۰۲۴

 

متاسفانە بعد از ١٩ ماه حبس صبح امروز دوشنبە مصادف با نهم بهمن ١٤٠٢ چهار زندانی سیاسی کرد محبوس در زندان اوین پس از تحمل ماهها شکنجە و درد بسیار، در زندان قزلحصار کرج بە دار آویختە شدند. ماشین کشتار جمهوری اسلامی ایران بار دیگر دست بر گریبان جوانان این سرزمین و در پی انتقام جویی قهری و با برپا کردن دادگاه های فرمایشی و صدور احکام اعدام، جان چهار زندانی سیاسی کرد هژیر فرامرزی، وفا آذربار، پژمان فاتحی و محسن مظلوم را گرفت.

حزب کومەلە کردستان ایران ضمن تسلیت بە خانوادە این جانباختگان، همە مردم مبارز کردستان و تمامی همرزمانشان در صفوف کومەلە، در مقابل مقاومت و رشادت های این قهرمانان سر تعظیم فرود می آورد،

اینان بە حق پیروان راستین راه هزاران جانباختە کومەلە و مردم کردستان هستند. کومەلە و مردم کردستان بە داشتن فرزندان مبارز و قهرمانی چون این جوانان افتخار میکنند.

حزب کومەلە کردستان ایران از تمامی مردم مبارز کردستان، بازاریان و کسبە، جوانان، زنان و دانشجویان مبارز کردستان میخواهد تا با یک اعتصاب سراسری فراگیر در روز سە شنبە دهم بهمن در سراسر کردستان از فرزندان مبارز و قهرمان خود یاد کنند و بار دیگر اتحاد و همبستگی مردم کردستان را بە تصویر کشیدە تا صدای آزادیخواهی و حق طلبی مردم کردستان را بە گوش جهانیان برسد.

هم میهنان عزیز،
فراموش نکنیم کە این قهرمانان، این تازەترین جانباختگان کردستان هژیر فرامرزی، وفا آذربار، پژمان فاتحی و محسن مظلوم از مبارزان این خاک و سرزمین بودند، جوانی و زندگی خود را وقف مبارزە کردە و سرانجام هم در این راه جان باختند. اگرچە این جوانان قهرمان میدانستند بە اعدام محکوم شدەاند اما حتی در بند و در آخرین ساعات حیات خود حرف از ایستادگی و مقاومت زدند، جانشان را با افتخار فدای مردم کردستان کردند، بیایید ما هم یکصدا و متحد یادشان را گرامی داشتە و از حقوق و بقای خود دفاع کنیم.

زندە باد کردستان
بە امید پیروزی نور بر تاریکی
کمیتە مرکزی حزب کومەلە کردستان ایران