زندان، شکنجه و اعدام در طول تاریخ بشر همیشه وسیله ایجاد رعب و وحشت و تلاشی برای بقای رژیم‌های ارتجاعی و ضد مردمی بوده و هست.

بعد از جنبش ژینا، زن، زندگی، آزادی و مبارزه مردم در سراسر کشور تلاش رژیم با استفاده از همه اشکال ضد انسانی از بمب‌های شیمیایی علیه دانش آموزان، مرگهای مشکوک زندانیان آزاد شده و کشتار کولبران و سوخت بران و مبارزین در کردستان، سرکوب واعدام جوانان بلوچ تا دستگیری های گسترده در سراسر کشور، همه نشان از وحشت نظام از فروپاشی است.

اعدام سه جوان دستگیر شده پرونده خانه اصفهان، نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران در وحشت کامل به سر می برد و برای عبور از وضعیت موجود، ایجاد خفقان در جامعه و تنگ‌تر کردن فضای سیاسی را تنها راه بقای خود می داند.

انسجام دستگاه سرکوب همراه با ایجاد فضای امنیتی، گسترش اعتراضات عمومی را محدود کرده و اتحاد سراسری اپوزیسیون نظام نیز هنوز به سرانجام نرسیده است.

اگر مبارزه با جمهوری اسلامي ايران  را در اشکال متنوعی تعریف کنیم، یکی از این راه ها، گسترش اعتصابات و تحریم تمامی مناسبات و پیوندهای مربوط به دولت و منابع در آمد آن است.

تحریم بعضی محصولات کارخانه ها و شرکت‌های دولتی و متعلق به آقازاده ها مناسبات اقتصادی داخلی را بهم خواهد زد و شرایط اعتراضی را گسترش خواهد داد.

رژیم جمهوری اسلامی در ایران مرده است، هیچ راه گریزی از این بحران ندارد، تمامی پیوندهای اجتماعی را از دست داده و هیچ روزنه امیدی به بهبودی شرایط نیست، تلاش برای بستن قرارداد برجام یکی از امیدهای نظام برای عبور از این بحرانهاست.

ما سه جریان سیاسی قتل سه جوان اصفهانی را محکوم می کنیم، با قتل و حذف انسانها نظامتان دوام نخواهد آورد. ما معتقدیم که برای به زیر کشیدن چنین رژیم پست صفتی اتحاد و همبستگی مردم در راستای انقلاب ژینا، مهسا امینی ضروری است، مردم با دست زدن به مبارزه منفی وطرد نظام ، ابعاد مخالفت را در زمینه های وسیعی با تحریم‌ها و عدم مشارکت در فعالیتهای اقتصادی رژیم گسترش دهند.

کنگره ملیتهای ایران فدرال

شورای دموکراسی خواهان ایران

همبستگی برای آزادی و برابری در ایران

جمعه ٢۹ اردیبهشت ١٤٠٢ / ۱۹ ماه مه ٢٠٢٣