اعدام و قتل ١١ شهروند بلوچ در دو روز

در تلویزیون کلمه به همراه دکتر رضا حسین بور

گفتگو با دکتر محمد حسین یحیایی پژوهشگر و اقتصاددان از آذربایجان، خالد حسنپور از اعضای فعال حزب دمکرات کردستان،  و عبدالله عارف مدیره بلوچ کمپین