مرکز مطالعاتی تبریز از روز سوم دسامبر سال ۲۰۱۸ ، پیش نویس پیشنهادی خود را برای ” جمهوری فدرال ایران ” در سایت خود منتشر کرده و آن را به برسی عموم گذشته است.

برای آگاهی و مطالعه آن به لینک زیر کلیک کنید و نظرات خود را بنویسید :

http://tebaren.org/fa/?p=1207