اجتماع مردم تهران در برابرتئاتر شهر، روز شنبه با حمله ی نیروهای امنیتی حکومت روبرو شد. فراخوان این تجمع از سوی هنرمندان و برای حمایت از اعتراضات مردم در خوزستان صادر شده بود. تظاهر کنندگان شعارهایی از جمله «از تهران تا خوزستان، اتحاد، اتحاد» سر می دادند.

به دنبال حمله ی نیروهای امنیتی، شعارهای تظاهرات به شعارهایی علیه حکومت تبدیل شد. «مرگ بر جمهوری اسلامی» و «مرگ بر دیکتاتور» از جمله ی این شعارها بود. همچنین ویدئوهایی از تظاهرات در چهارراه ولی عصر با شعار مرگ بر جمهوری اسلامی در شبکه های اجتماعی منتش شده است.

جمعه شب گذشته نیز مناطق مختلف تهران شاهد تظاهرات جوانان و مردم با شعارهای «مرگ بر جمهوری اسلامی» بود. در این شب تظاهراتی در اهواز، دهلران، شوشتر، قزوین، اصفهان و برخی شهرهای دیگر نیز صورت گرفت.

اعتراضاتی که در خوزستان از روز ۲۴ تیرماه در اعتراض به بی آبی تبدیل شد، در مدت کوتاهی به تظاهرات علیه حکومت تبدیل شد. این اعتراضات اکنون به بسیاری از شهرها و مناطق کشور سرایت کرده است و حمایت از اعتراضات مردم خوزستان، مرگ بر جمهوری اسلامی و مرگ بر دیکتاتور، از جمله شعارهای اصلی همه ی این تظاهرات است.