بيست و نُه سال پيش در تاريخ ٢٦شهریورماه سال١٣٧١ – ١٧ سپتامبر ١٩٩٢، دست ترور و جنايت رژيم تروريست پرور جمهوری اسلامی از آستين نيروهای اطلاعاتی و آدمکش آن در برلين و در رستورانی به نام “ميکونوس” در آمد!

طی تهاجمی مرگبار و سبعانه، ترور دکتر سعيد شرفکندی دبيرکل وقت حزب دمکرات كردستان ايران به همراه کاک فتاح عبدلی نماينده اين حزب در خارج از کشور و کاک همايون اردلان نماينده آلمان و آقای نوری دهکردی از دوستان اين حزب صورت گرفت و طی آن به قتل رسيدند.

پس از دستگیری متهمان اصلی اين ترور، به يمن دادگاهی که به خاطر محل ترور، يعنی رستوران “ميکونوس” که محل ديدار دکتر شرفکندی و همراهان و دوستان بود به همين نام معروف شده است، از طرف و به همت مقامات قضائی مستقل کشور آلمان، ضمن صدور احکامی برای تروريست‌های دستگیر شده و متهمين، مسئوليت محرز مقامات بلند پايه رژيم از رئیس جمهور و وزرای اطلاعات و خارجه گرفته تا شخص ولی فقيه نمايان شد. اين امر نه تنها وجهه رژيم را در ميان جریانات و يا دولت‌هائی که هنوز به ماهيت تروريستی آن پی نبرده بودند و يا آن را لاپوشانی میکردند، آسيب جدی وارد کرد و مدتها رژيم ايران و سران آنها را با مشکلات جدی ديپلماتيک مواجه ساخت،  بلکه حکم دادگاه “ميکونوس” به عنوان يک پيروزی قاطع برای مقاومت و مبارزه و دادخواهی عليه رژيم اسلامی به شمار رفته و می رود.

زنده ياد دکتر شرفکندی علاوه بر دارا بودن خصوصيات يک رهبر عملی، و توانائی و شايستگی معين به عنوان یکی از رهبران جنبش ملی – دموکراتيک در كردستان، جانشين بايسته زنده یاد قاسملو شده بود که کمی بيش از سه سال قبل تر توسط ديپلمات – تروريست‌های حکومت اسلامی و آنهم بر سر ميز مذاکره به قتل رسيده بود.

در فقدان دکتر قاسملو، حفظ و بقا و ماندگاری و نيز گسترش آنچه که از او به جا مانده بود امری حياتی بود چرا که حکومت اسلامی، تضعيف و نابودی مقاومت در كردستان را از طريق حذف رهبران آن هدف قرار داده بود. دکتر شرفکندی با درايت کافی نشان داد که مقاومت ملت کرد در كردستان ايران استوارتر از آنچه که سران رژيم به عبث میپنداشتند میباشد و در عين حال از تلاش برای نزدیکی هرچه بيشتر نیروهای سیاسی با یکدیگر باز نايستاد و تا حد امکان در میان اپوزیسیون  برای به انسجام در آوردن مبارزات همه جانبه عليه رژيم حاکم و پی ریزی بنيان‌های همگرائی در راه برقراری نظامی دموکراتيک تلاش ورزيد. امروزه شاهد آن هستیم که همه صفوف حزب دمکرات نه تنها قاطعانه در راه تحقق اهداف خود مبارزه میکنند، بلکه از همراهی و ائتلاف با نيروهائی از جنبش‌های درون ديگر مليت‌ها و نيز جنبش دموکراتيک و عدالت‌خواهانه در سراسر ايران، برخوردار بوده که به زعم ما پاداشی برای تلاش‌های دکتر شرفکندی در اين زمينه میباشد.

ما بار دیگر انزجار خود از تروریسم دولتی و سيستم جنایتکار جمهوری اسلامی ایران را اعلام میداريم و بار دگر با اعلام همبستگی خود با همه صفوف حزب دمکرات، ياد دکتر شرفکندی، کاک فتاح عبدلی، کاک همايون اردلان و آقای نوری دهکردی را گرامی میداريم و استوار و مصمم در راه تحقق اهداف عدالت‌خواهانه آنان، و با گراميداشت خاطره ی همه قربانیان ترورهای دولتی، يقين داريم که باز هم ما شاهد محکوميت آمران و عاملان تروریسم و جنايات جمهوری اسلامی ایران در دادگاه‌های صالح خواهيم بود

 

کنگره ملیت‌‌های ایران فدرال

شورای دمکراسی خواهان ایران

همبستگی برای آزادی و برابری در ایران

پنجشنبه ۲۵ شهريور ۱۴۰۰ – ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۱