نارین ده ماهه؛ مدینه یک ساله. آیسو ، 8 ساله ویکتوریا ، 9 ساله شهریار ، 13 ساله؛ آرتور ، 13 ساله؛ فرید ، 14 ساله؛ فیدان ، 15 ساله؛ نیگار ، 15 ساله اورخان ، 16 ساله. اینها نام و سن 10 كودك است كه مشخص می شود در طی یك ماه جنگ در و در خارج از منطقه درگیری قره باغ كشته شده اند. اسامی یک پسر 11 ساله و یک دختر 12 ساله منتشر نشده است.

بیش از 130،000 نفر آواره شده اند ، 76 مدرسه و کودکستان آسیب دیده اند و یک زایشگاه نیز مورد اصابت گلوله قرار گرفته است. کودکان بی شماری در اثر تأثیر روانی قرار گرفتن در معرض حملات موشکی و موشکی روزانه در مناطق غیرنظامی دچار زخم می شوند.

برای کودکان ، این تعداد وحشتناک چهار هفته جنگ و سه آتش بس غیرقابل احترام است. یونیسف بار دیگر خواستار توقف فوری و کامل درگیری ها می شود تا دیگر جان کودکان از بین نرود.

https://www.unicef.org/press-releases/unicef-statement-one-month-fighting-and-beyond-nagorno-karabakh?fbclid=IwAR3obXwewCcnweq_kMt87JPOyq8Gvi1lJh9Rw24qpLPFQNDoZSb-IKlRI4o