ما ایرانیان آزادیخواه و مستقل، دارای اندیشه های گوناگون، خواهان پایان بخشیدن به رژیم جمهوری اسلامی و مخالف هر گونه رژیم استبدادی  می باشیم. در آخرین روزهای سال، بمناسبت بزرگداشت چهاردهم اسفند، یادآور دکتر محمد مصدق بزرگمرد نهضت ملی ایران و سالگرد ملی شدن صنعت نفت ایران (در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹)، با ارج نهادن به جنبش ها و مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران در ۱۵۰ سال گذشته تا به امروز، برای استقرار دموکراسی، تلاش و کوشش گسترده خود را برای به نتیجه رساندن جنبش دمکراسی خواهی لازم می دانیم. جنبش کنونی با شعار “زن، زندگی، آزادی” در تداوم تلاش های ملت ایران در انقلاب مشروطه، جنبش ملی کردن صنعت نفت و انقلاب ۵۷ است. بر ما است که در ادامه این تجربه و با شناسایی علل شکست ها و ضعف های آن، نهایت تلاش خود را انجام دهیم تا جنبش کنونی موفق شود. ما بعنوان بخشی از کنشگران سپهر سیاسی ایران، با قبول حق اختلاف و رای کلیه کنشگران، باور و عمل به اصول بنیادی زیر، که رمز موفقیت برای گشودن فصل جدیدی در تاریخ ایران است، را یادآوری می کنیم.

  1. آزادی و حقوق برابر انسان ها. ما پایبندی خود را به اعلامیه جهانی حقوق بشر و کلیه پیمانهای جهانی وابسته به آن که در آنها رعایت:

ـ کرامت انسان که خدشه ناپذیر است

ـ حق حیات و مخالفت با حکم اعدام و هرگونه شکنجه

ـ آزادی عقیده و بیان و آزادی دین

ـ حق دسترسی به اطلاعات و آزادی رسانه ها و مطبوعات و آزادی گردش اطلاعات و حق دسترسی به اینترنت

ـ حق اتخاذ تصمیم و آزادی انتخاب نوع تصمیم

ـ آزادیهای مدنی: آزادی احزاب، سندیکاها، کانون ها، انجمن ها، و…

ـ آزادی تظاهرات و اعتصابات،

ـ آزادی پوشش،

ـ رفع تبعیض جنسیتی و دیگر اشکال تبعیض و تأمین برابری حقوق افراد و زنان و مردان در همه زمینه ها و رعایت حقوق کودکان،

ـ عدم مداخله دولت در زندگی خصوصی و شخصی شهروندان،

ـ به رسمیت شناختن برابری حقوقی همه شهروندان بدون در نظر گرفتن تفاوتهای تیره ای، جنسیتی، گرایش جنسی، اتنیکی و قومیتی، زبانی، مذهبی، ایدئولوژیک و شیوه های زندگی خصوصی

تصریح شده است، اعلام می نماییم.

  • استقلال. سرنوشت ایران توسط مردم ایران و نمایندگان منتخب آنان تعیین می شود و کلیه تدابیر اتخاذی و سیاستگذاریها بایستی تابع نظر مردم بوده و ناقض حقوق اساسی و حقوق فردی و شهروندی و ملی نباشند و هیچ فرد، حزب، سازمان و گروه سیاسی حق دخالت دادن قدرتهای خارجی در امور داخلی را ندارد. با اینکه از حمایت افکار بین المللی از حقوق بشر مردم ایران استقبال می کنیم اما هیچ دولت یا قدرت خارجی حق دخالت چه مستقیم و چه غیر مستقیم در حاکمیت مردم را ندارد. افراد و نیروهای آزادیخواه معتقد به استقلال ایران، بدیل دمکراتیک برای آبادی و آزادی و عدم وابستگی ایران آینده می باشند، و مخالف دست بدامان و سرسپرده بیگانگان شدن و دخالت دادن قدرتهای خارجی برای تغییر رژیم هستند.
  • دموکراسی. ما خواهان دموکراسی، به این معنی که کلیه قوای کشوری و لشکری ناشی از اراده ملت (هر فرد، یک رای)، و اراده ملت تنها منبع مشروعیت است که از طریق تصمیم و انتخاب آزاد مردم اعمال می شود، هستیم. از شرایط اساسی تحقق حاکمیت ملت تدوین و تصویب یک قانون اساسی دموکراتیک است که در آن، حقوق و آزادی های همه مردم منظور و ضمانت های اجرائی آن مشخص شده باشند. ما از حقوق همه، با هر عقیده و مرامی و از جمله مخالفان سیاسی خود دفاع می کنیم  و خواستار مشارکت ملت در همه امور می باشیم.
  • جمهوریت. ما خواهان اداره کشور تحت نظام جمهوری هستیم. در جمهوری مقامات کشور همگی مسئول و پاسخگو  هستند و برای مدتی محدود و معین از سوی مردم و یا نمایندگان آنها در روند یک انتخابات آزاد، منصفانه و شفاف انتخاب و یا گزیده می شوند. جمهوری به مفهوم رد هرگونه نظام موروٍثی است.
  • جدایی نهاد دین و هرگونه ایدئولوژی از دولت. ما خواستار جدایی نهاد دین از دولت [به مفهوم انتظام سه قوهء مقننه، قضائیه و مجریه] می باشیم. هیچ دین و مرام و عقیده ای در قانون اساسی رسمیت نمی یابد. هیچ کس به دلیل داشتن و یا نداشتن دین و یا مسلک یا اندیشه ای از امتیازی ویژه برخوردار یا محروم نمی گردد. ما با تاکید بر مخالفت خود با دین دولتی و دولت دینی، (و هر مرام) و با قبول حق نقد، مخالفت خود را با هر گونه نفرت پراکنی دینی و عقیدتی اعلام می کنیم.
  • عدالت. عدالت میزانی برای رشد و ثبات جامعه است. ما پیگیری سیاست هائی را ضروری می دانیم که عدالت به معنی کاهش شکاف بین قطب های فقر و ثروت، برخورداری اقشار هرچه وسیعتر مردم از فرصت ها و امکانات برابر، شغلی، مسکن، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و رفع تبعیض و کاستی های فردی در همه عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و  سیاسی را که از شرایط  استمرار یک دموکراسی پایدار است، در نظر داشته باشد. ما خواهان رشد مناطق محروم کشور و فراهم آوردن امکانات برای شرکت آنها در رشد ملی می باشیم .
  • ملت ایران مجموعه ای از گروههای جمعیتی با مذهب و زبان و گویش ها و فرهنگ های مختلفی است که در طول تاریخ با هم در ایجاد و غنای فرهنگ ملی، تمدن و تاریخ مشترک سهیم بوده و هستند. از اینرو همانطور که دولت نمی تواند نماینده دین و یا عقیده ای خاص باشد، نهادهای دولتی نیز نباید در خدمت فرهنگ خاصی قرار گیرند. احترام به حقوق اتنیکی و قومی مختلف ایرانی، حمایت از تنوع فرهنگی، زبانی، واگذاری تصمیم گیری ها به نهادهای انتخابی محلی و استانی و تلاش برای رشد موزون مناطق مختلف کشور در یک ساختار غیر متمرکز از جمله خواسته های ماست و ضروری میدانیم که در دموکراسی آینده فراهم آوردن امکانات لازم برای رشد برابر هویتهای فرهنگی گوناگون در برنامه کار مسئولین اجرائی باشد. زبان فارسی زبان رسمی اداری در سراسر کشور است. ما معتقدیم که تدریس و فراگیری زبان های مختلف قومی ـ اتنیکی از مدارس ابتدائی تا مرحله دانشگاه حق ایرانیان است و رعایت آن را ضروری میدانیم.
  • یکپارچگی سرزمینی ایران و سیاست خارجی. ما خود را پایبند به حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی سرزمینی ایران و سیاست خارجی مستقلی که بر اساس حفظ حقوق ایران بر مبنای عدم سلطه گری و سلطه پذیری، دفاع از صلح، حسن همجواری، رعایت و گسترش روابط مسالمت آمیز با سایر کشورها و بویژه کشورهای همسایه باشد، می دانیم. ما خواهان تنش زدایی در سیاست خارجی هستیم و استفاده از قوای نظامی برای حل مسائل سیاسی داخلی و خارجی را مردود می دانیم.
  • حفظ زیستگاه. ما حفظ زیستگاه که نسلهای حاضر و آینده باید در آن حیات رو به رشدی داشته باشند را وظیفه خود دانسته و خود را متعهد به رعایت ضوابط، اصول و استانداردها و الگوهای رفتاری مربوط به حمایت از محیط زیست و عمران طبیعت می‌دانیم و بر این باوریم که میراث‌های طبیعی ایران و جهان را باید از آسیب‌های مختلف محفوظ داشت.
  1. پاسداری از میراث تاریخی و فرهنگی. میراث‌ تاریخی و فرهنگی که ثمرۀ تلاش ها و خلاقیّت های مشترک مردمان ساکن در سرزمین ایران است، باید از هر گونه تعرّض و تخریب و تحریف مصون بماند. پاسداری و مراقبت نسل امروز از میراث‌ تاریخی و فرهنگی ایران، مسئولیت و وظیفه‌ای بزرگ نسبت به گذشتگان و نیز نسل‌های آینده است.

ما امضا کنندگان این متن وظیفه انسانی، ملی و میهنی خود می دانیم که ده اصل بالا را رعایت کرده و تمامی تلاش خود را برای به اجرا درآوردن آنها بکار گیریم. ما نظام جمهوری اسلامی را رد کرده، برای آن ھیچگونه مشروعیتی قائل نبوده و خواهان استقرار جمهوری ایران از طریق مجلس موسسانی که در دوران گذار در شفافیت و آزادی کامل از سوی مردم انتخاب خواهد شد می باشیم. ما هرگونه تغییر رژیم را تنها با تصمیم ملت ایران و با مراجعه به آراء مردم مطلوب می دانیم. ما پرھیز از خشونت، در سطح جامعه و همچنین در رویاروئی با نظام جمهوری اسلامی را لازم دانسته و معتقد به مبارزه سیاسی خشونت زدا به عنوان روش مبارزاتی هستیم.

با ارج نهادن به جنبش ملت ایران و برای همبستگی ملی و استقرار دمکراسی و جمهوری در ایران

تاکنون افراد [به ترتیب الفبا] زیر این متن را امضا کرده اند:

نام                نام خانوادگی           شغل/فعالیت                                          کشور

۱              جمال            احمد نژاد          فعال سیاسی                                            مالتا

۲              حمید            احمدی             پژوهشگر  تاریخ معاصر ایران                         آلمان

۳              داریوش         احمدی             کنشگر سیاسی و حقوق بشری                  آلمان

۴              نوید              احمدی             فعال حقوق بشر                                        آلمان

۵              فرشته          احمدی             پرفسور جامعه شناسی                             سوئد

۶              منا                احمدی پور          فعال حقوق بشر                                       آلمان

۷               آرش            اختریان             فعال اقتصادی و مدنی                                ایران

۸              سهیل           اسدپور             فعال مدنی                                               ایران

۹              عادل             اسدی نیا          فعال سیاسی                                            سوئد

۱۰            سینا             اشجعی             فعال حقوق بشر                                       آلمان

۱۱            بتول              اشکان نژاد        معلم بازنشسته                                         انگلستان

۱۲            پریسا            اعظمی            فعال سیاسی                                            آلمان

۱۳            مریم             افتخار               فعال مدنی و حقوق بشری                         آلمان

۱۴            مسعود         افتخاری            فعال سیاسی                                            سوئد

۱۵            مهدی           افشارزاده          فعال در حوزه حقوق بشر                            ترکیه

۱۶            گودرز            اقتداری             فعال سیاسی                                           آمریکا

۱۷            علی             اکبر موسوی      فعال سیاسی                                           آمریکا

۱۸            اسد              اکبری               فعال اجتماعی                                           آلمان

۱۹            حمید            اکبری               جمهوریخواه                                               سوئد

۲۰            رضا               اکرمی              کنشگر سیاسی                                        فرانسه

۲۱            م.                 الهامی             فعال سیاسی                                           ایران

۲۲            بهرام             امامی              فعال سیاسی                                           سوئد

۲۳            نسرین          امیر محمدی         پرستار                                                     اتریش

۲۴            الهه              امیرانتظام         فعال سیاسی وعضوشورای رهبری-اجرائی جبهه ملی     ایران

۲۵            نادر               انتظام               فعال ملی-مذهبی                                     آمریکا

۲۶            شاهین         انزلی               کنشگر سیاسى                                         اتریش

۲۷            فرید              انصاری             کنشگر سیاسی و مدافع حقوق افراد دارای معلولیت                انگلستان

۲۸            وهاب            انصاری             کنشگر سیاسی                                        آلمان

۲۹            مرتضی‌         انواری               فعال سیاسی                                           آمریکا

۳۰            مریم             اهری                فعال سیاسی                                           آمریکا

۳۱            مهین            ایدر                    فعال حقوق بشر                                       آلمان

۳۲            علی             ایزدی               روزنامه نگاروتحلیلگرسیاسی – مرکزعباس امیرانتظام                 انگلستان

۳۳            یرواند            آبراهامیان          تاریخدان و استاد دانشگاه                           آمریکا

۳۴             سالار           آزاد                    مهندس                                                    ایتالیا

۳۵            حمید            آزادی                فعال سیاسی                                           آلمان

۳۶            ایاز                آسیم               کنشگر‌مدنی                                             ایران

۳۷            حمید            آصفی              فعال سیاسی                                           ایران

۳۸            مینا              آقابیگی            فعال حقوق انسان                                     آلمان

۳۹            شیروان         آقایی               فعال سیاسی                                           دانمارک

۴۰            سید یعقوب   آل شفیعی فومنی                                                             فعال مدنی  ایران

۴۱             سید نادر     آموزگار              مترجم زبان انگلیسی                                  ایران

۴۲            بهنام             باباییان              فعال دانشجویی                                        ایران

۴۳            مجید            بازداران             فعال حقوق بشر                                        آلمان

۴۴            رضا               بدیعی              مبارز آزادیخواه                                           آمریکا

۴۵            یدالله             بلدی                  فعال سیاسی                                         آلمان

۴۶            زهرا              بنی صدر           فعال مدنی                                               سوئیس

۴۷            علی             بنی صدر           فعال سیاسی                                           فرانسه

۴۸            فیروزه           بنی صدر           استاد دانشگاه -پزشک و فعال سیاسی        فرانسه

۴۹            شاپور           بهرامی             مدیریت صنعتی- کنشگر سیاسی و فعال حقوق بشر        آمریکا

۵۰            حبیب            بهره من            فعال سیاسی                                            هلند

۵۱            علی رضا       بهروان              فعال سیاسی                                            ایتالیا

۵۲            علی             بهزاد نیا            پزشک –  دمکراسی خواه                            آمریکا

۵۳            حدیث           بیرانود                فعال حقوق بشر                                       نروژ

۵۴            بهروز             بیات                 کارشناس هسته ای و کنشگر سیاسی         اتریش

۵۵            بهنام             بیات                   فعال سیاسی ملی                                   ایران

۵۶            علیرضا          بیشه                                                                               ایران

۵۷            نکیسا           پارسا               نویسنده                                                   ایران

۵۸            کوروش‌          پارسا               فعال سیاسی                                           آمریکا

۵۹            فرامرز            پاکزاد                فعال حقوق بشر                                        آمریکا

۶۰             میترا            پاکزاد                زبان دکترای انگلیسی                                  نروژ

۶۱            مازیار            پرویزی              فعال حقوق بشر                                         اندونزی

۶۲            سعید            پور عبدالله           فعال سیاسی                                          آمریکا

۶۳             افسانه         پورمحمدی           آزادیخواه                                                   ایران

۶۴            ایمان             پیرداده بیرانوند  فعال حقوق بشر نروژ

۶۵            عطا              پیرا                   جراح ارتوپدی                                              انگلستان

۶۶            حسن           توانا(دریادل)      فعال سیاسی                                           ایران

۶۷            یوسف           جاهدی             فعال سیاسی                                            سوئد

۶۸            مجتبا            جزایری                                                                             ایران

۶۹            میهن            جزنی               فعال سیاسی                                            فرانسه

۷۰            حسن           جعفری             کنشگر سیاسی                                        آلمان

۷۱            محمود          جعفری             فعال سیاسی                                            هلند

۷۲            حسنیه         جعفری ماربینی پزشک و فعال حقوق پناهجویان                     انگلستان

۷۳            عقیله           جعفری ماربینی فعال سیاسی                                            انگلستان

۷۴            غزاله            جعفری ماربینی مشاور تجاری                                            انگلستان

۷۵            محمد              جعفری ماربینی نویسنده و محقق تاریخ معاصر                     انگلستان

۷۶            امیر              جمالی             فعال سیاسی                                            سوئیس

۷۷            حسین          جوادزاده            مدیر رادیو عصر جدید                                   سوئد

۷۸            هرمز             چمن آرا            فعال سیاسی                                            آمریکا

۷۹            مریم             حبیبی                فعال حقوق بشر                                       آلمان

۸۰            علی             حجت               فعال حقوق بشر                                        آمریکا

۸۱            محمد حسن     حسن زاده مهرآبادی                                                            پژوهشگر و فعال حقوق بشر                    آلمان

۸۲            جعفر             حسین زاده       فعال سیاسی                                           بلژیک

۸۳            هدایت           حسینی           فعال سیاسی                                           آلمان

۸۴            عذرا              حسینی-بنی صدر                                                              فرانسه

۸۵            آسو              حسینی نسب                                                                   ایران

۸۶            زهره             حق باعلی        پژوهشگر و فعال حقوق بشر                        آلمان

۸۷            حسن           حمزه زاده          فعال و‌مدافع حقوق بشر                              آلمان

۸۸            نقى             حمیدیان            کنشگر سیاسى                                         سوئد

۸۹            شهین           حیدری              فعال حقوق بشر                                        آمریکا

۹۰            رحیم             خبازی              کارگر – فعال سیاسی                                  انگلستان

۹۱            اسفندیار       خلف                 فعال سیاسی                                            فرانسه

۹۲            سیما            دادوند               مهندس                                                     آمریکا

۹۳            ستاره           دژم                  فعال حقوق بشری                                     سوئد

۹۴            محمود          دلخواسته         جامعه شناسی سیاسی                           انگلستان

۹۵            ندا                دهقان              فعال سیاسی و حقوق زنان و کوییر               آلمان

۹۶            اکبر               دوستدار            فعال سیاسی                                           آلمان

۹۷            هوتن            دولتی              عضو جبهه ملی ایران                                  ایران

۹۸            مهران            دیوان بیگی زند  معلم                                                         آمریکا

۹۹            منصور           ذریت خواه         فعال سیاسی                                           سوئد

۱۰۰           بهرام             رَستا                کنشگر مدنی و سیاسی                            آلمان

۱۰۱           الناز              رادمنش             پزشک                                                      آلمان

۱۰۲           محمود          رجبلو                 فعال سیاسی                                           کانادا

۱۰۳           مهران            رحمانی            زندانی سیاسی سابق                                فنلاند

۱۰۴           جواد             رحیم‌پور            فعال سیاسی و تحلیل‌گر اقتصادی                ایران

۱۰۵           یونس            رستمی            فعال سیاسی                                           ایران

۱۰۶           جهانبخش      رشیدی              نویسنده                                                  انگلستان

۱۰۷           عباس           رضاپسند           مهندس – زندانی سیاسی سابق                  هلند

۱۰۸           شبنم           رضاوندی           فعال حقوق انسان                                     آلمان

۱۰۹           حسن           رضایی              حقوقدان                                                   آلمان

۱۱۰           حسین          رضایی              فعال سیاسی                                           آلمان

۱۱۱           آصف             رضائی              فعال مدنی                                               ایران

۱۱۲           حمید            رفیع                 فعال سیاسی                                            فرانسه

۱۱۳           احمد             رفیع زاده           پشتیبان حقوق بشر                                   آمریکا

۱۱۴           محمد              رمیاد                فعال سیاسی مذهبی                                 ایران

۱۱۵           احمد             رناسی             پژوهشگر ملی و فعال سیاسی                   فرانسه

۱۱۶           درویش          رنجبر                دیپلمات پیشین ایران                                  آمریکا

۱۱۷           زهرا              رهایی              فعال حقوق بشر                                        آلمان

۱۱۸           فارا               رهنما               مدیر برنامه                                               آمریکا

۱۱۹           الهه              روحانی                                                                             ایران

۱۲۰           عباس           روحانی             فعال سیاسی                                           آمریکا

۱۲۱           رزا                روزبهان             فعال سیاسی                                           کانادا

۱۲۲           مرضیه           زاهدی              دندانپزشک – کنشگر مدنی                         آمریکا

۱۲۳           مجید            زربخش             فعال سیاسی                                           آلمان

۱۲۴           اسماعیل       زرگریان             فعال سیاسی                                           سوئد

۱۲۵           کوروش          زعیم                فعال سیاسی                                            ایران

۱۲۶           هادی            زمانی               اقتصاددان                                                 انگلستان

۱۲۷           سارا             زمانی                 برنامه نویس کامپیوتر و مترجم                    آمریکا

۱۲۸           عبدالله           زمانی راد          کارگر – فعال سیاسی                                  انگلستان

۱۲۹           شعله           زمینی              مدافع حقوق زنان                                       اتریش

۱۳۰           علی             ساعدی            فعال سیاسی                                           آلمان

۱۳۱           علی             ساکی              فعال حقوق بشر                                         نروژ

۱۳۲           اسدالله          سرکشیکیان                                                                      ایران

۱۳۳           محمد              سلیمانی          کنشگر سیاسی                                        سوئد

۱۳۴           ساسان         سلیمانی          فعال حقوق بشر                                        کانادا

۱۳۵           نگار               سمندری          روانشناس                                                 سوئد

۱۳۶           سونیا           سوارکوب            فعال حقوق بشر                                       یونان

۱۳۷            مجید           سیادت             تحلیل گر وفعال سیاسی                            انگلستان

۱۳۸           جهانگیر         شادانلو            فعال سیاسی                                            فرانسه

۱۳۹           علی             شاکری             مرکز صلح دانشگاه  کالیفرنیا                        آلمان

۱۴۰           مسعود         شب افروز         فعال سیاسی چپ                                     آمریکا

۱۴۱           منصوره          شجاعی           فعال حقوق زنان                                         هلند

۱۴۲           عزت             شریف زاده        فعال مدنی                                               ایران

۱۴۳           محمدرضا         شفیع زاده        عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران            ایران

۱۴۴           علی             شفیعی            روانشناس اجتماعی و روان درمانگر                آلمان

۱۴۵           حسین          شفیعی            فعال سیاسی                                            فرانسه

۱۴۶           صادق           شفیعی ها       فعال سیاسی                                           آلمان

۱۴۷           الاهه             شکرایی           فعال زنان و حقوق بشر                                کانادا

۱۴۸           تورج              شکوهیان          فعال سیاسی                                           ایران

۱۴۹           محمدحسین    شمسایی         پژوهگر، نویسنده، مترجم و کنشگر اجتماعی   ایران

۱۵۰           عزیزاله          شهابی            فعال در راه استقلال،آزادی                            ایران

۱۵۱           ه.                 شهرستانی      فعال سیاسی رشت                                  ایران

۱۵۲           محمد              شوری              نویسنده و روزنامه نگار                                ایران

۱۵۳           رضا               شیرازی            کنشگر سیاسى                                         هلند

۱۵۴           اشکان          صابری              آهنگساز و رهبر ارکستر                               ایتالیا

۱۵۵           مهرداد           صابری              فعال حقوق بشر و‌ محیط زیست                   کانادا

۱۵۶           فرید              صالح                مهندس برق                                             آمریکا

۱۵۷           علی             صالحی             فعال در حوزه حقوق انسان                          آلمان

۱۵۸           منیژه            صبا                    کنشگر تمام حقوق بشر                            آمریکا

۱۵۹           علی             صدارت                فعال حقوق بشر                                       آمریکا

۱۶۰           محسن         صفرالهی          فعال آتئیست                                             ترکیه

۱۶۱           اسماعیل       صفرزاده            فعال سیاسی                                            کانادا

۱۶۲           جمال            صفری              فعال سیاسی                                           آلمان

۱۶۳           علی             صمد                 نویسنده و کنشگر                                      بلژیک

۱۶۴           مهرداد ف.      صمدزاده           نویسنده و تاریخدان                                     کانادا

۱۶۵           اشکبوس       طالبی              روان شناس – جمهوریخواه اتنیک ( قشقایی)  آمریکا

۱۶۶        سید اسماعیل               طبیبی                            فعال سیاسی                آمریکا

۱۶۷           آبان               طهماسبی          محقق تاریخ و فعال حقوق بشر                   انگلستان

۱۶۸           شهره           عاصمی            بازیگر و کارگردان تئاتر                                  آمریکا

۱۶۹           بهرام             عباسی            کنشگر سیاسی                                         آلمان

۱۷۰           جواد             عباسی توللی   روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر                      ترکیه

۱۷۱           مرتضی         عبداللهی          فعال سیاسی                                           آمریکا

۱۷۲           سیامک         علامه زاده         فعال سیاسی جمهوری خواه                       بلژیک

۱۷۳           کاظم            علمداری           استاد جامعه شناس                                   آمریکا

۱۷۴           ابوذر             علوی               فعال ملی ـ مذهبی                                    ایران

۱۷۵           سیده سمیه  علوی               فعال ملی ـ مذهبی                                    ایران

۱۷۶           سیده لیلا      علوی               فعال ملی ـ مذهبی                                     ایران

۱۷۷           سیده مینا     علوی               فعال ملی ـ مذهبی                                    ایران

۱۷۸           رضا               علوی               نویسنده و تحلیل گر سیاسی                      آمریکا

۱۷۹           تقی             علیجانی           فعال سیاسی                                           ایران

۱۸۰           مناف             عماری              دانش آموخته حقوق و کنشگر سیاسی        نروژ

۱۸۱           حمید            عمرانی            دندانپزشک                                               آلمان

۱۸۲           عباد              عموزاد              فعال مدنی و تحلیلگر سیاسی                    ایران

۱۸۳           ارنست پویا    عنایتی             روزنامه نگار تحقیقی                                  ایتالیا

۱۸۴           حسین          غبرایی             نویسنده و مترجم                                       کانادا

۱۸۵           کاوه              غزلباش            مدافع حقوق انسان                                    ترکیه

۱۸۶           رضا               فانی یزدی        فعال سیاسی                                            آمریکا

۱۸۷           منصور           فرهنگ              استاد دانشگاه و فعال سیاسی                   آمریکا

۱۸۸           ویدا               فرهودی            شاعر و مترجم                                           آلمان

۱۸۹           ایمان             فلاح                 مرکز پژوهش‌های حقوندی                          استرالیا

۱۹۰           فریبا              فلاحی              پزشک                                                      انگلستان

۱۹۱           بهروز             فولادوند            هنرمند – نویسنده                                       ترکیه

۱۹۲           ناهید            قاجار                کنشگر سیاسى و فعال حقوق  کودک            سوئد

۱۹۳           کامبیز           قائم مقام          فعال سیاسی                                           آمریکا

۱۹۴           سیاوش        قائنی               فعال سیاسی                                            آلمان

۱۹۵      ابوالقاسم             قدسی                  کنشگر سیاسی                   بلژیک

۱۹۶           مجید            قدسی             فعال سیاسی                                           فرانسه

۱۹۷           یدی              قربانی              فعال سیاسی جمهوریخواه                          کانادا

۱۹۸           رضا               قریشی            استاد اقتصاد و فعال سیاسی                      آمریکا

۱۹۹           کیمیا             قزلباش               فعال حقوق بشر                                       آلمان

۲۰۰           سرور            قلی پور              فعال حقوق بشر                                       آلمان

۲۰۱           منوچهر          قنبری                فعال سیاسی                                          آمریکا

۲۰۲           هوشنگ        قهرمانلو            فعال سیاسی جمهوریخواه                           کانادا

۲۰۳           علی اصغر      قوامی                                                                              ایران

۲۰۴           فرشین          کاظمی‌نیا          بیولوژیست – فعال سیاسی                        فرانسه

۲۰۵           الهام             کبیری                مهندس                                                    ارمنستان

۲۰۶           امیرحسین     کریمی              فعال حقوق بشر                                        آلمان

۲۰۷           رضا               کریمی              کارگر و فعال سیاسی                                 سوئد

۲۰۸            احمد            کشاورز             فعال مدنی و حقوق بشری                         آلمان

۲۰۹           حسین          کشوردوست کلتی                                                             فعال ملی ـ مذهبی      ایران

۲۱۰           حسن           کلانتری            فعال مدنی                                               آمریکا

۲۱۱           نیما              کمالی              پزشک                                                       آلمان

۲۱۲           ناصر              کنعانی             استاد پیشین دانشگاه                                آلمان

۲۱۳           امبر              کوهی              جمهوریخواه                                               سوئد

۲۱۴           روجا              کیا                   فمنیست، کنشگر اجتماعی                          آمریکا

۲۱۵           کورش           کیان                 پژوهشگر بازنشسته فنون مهندسی             آمریکا

۲۱۶           جهانگیر         گلزار                 فعال سیاسی                                           آلمان

۲۱۷           منوچهر          گلشن              کنشگر سیاسی – سندیکایی                       نروژ

۲۱۸            لیدا              لوت                    معلم بازنشسته                                       هلند

۲۱۹           کارچان          ماهار                                                                                ایران

۲۲۰           عفت             ماهباز               فعال زنان                                                  آلمان

۲۲۱           حسین          ماهوتیها           فعال مدنی                                                کانادا

۲۲۲           نرگس           مباشری‌فر        فعال حقوق بشر                                        آلمان

۲۲۳           علی             متین دفتری       فعال سیاسی                                           انگلستان

۲۲۴           محمد حسن               محقق معین                                                  ایران

۲۲۵           محمد              محمدی              ملی گرا و جمهوری خواه                             ایران

۲۲۶           تقی             مختار               نویسنده و روزنامه نگار                                آمریکا

۲۲۷         پرویز       مختاری                فعال سیاسی و حقوق بشر                                  آلمان

۲۲۸             منوچهر       مختاری                  فعالی سیاسی                                      آلمان

۲۲۹           زرین              مرتضائیان          کنشگر سیاسى                                         کانادا

۲۳۰           بهروز             مستجاب الدعوه فعال سیاسی                                           بلژیک

۲۳۱           محسن         مسرت             استاد دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین الملل و صلح          آلمان

۲۳۲           احمد             مشعوف             متخصص اطفال و فعال حقوق بشر              کانادا

۲۳۳           محسن         مصدق              فعال ملی گرا                                             ایران

۲۳۴           مهران            مصطفوی          فعال سیاسی                                           فرانسه

۲۳۵           مصطفی        مصطفی نیا       فعال حقوق بشر                                        آلمان

۲۳۶           سروش         مظفرمقدم        نویسنده                                                    ترکیه

۲۳۷           کوروش          مظفری              فعال سیاسی و اجتماعی                          ایران

۲۳۸           مهدی           معظمی            سوسیال دموکرت،  فعال سیاسی و حقوق بشر   آلمان

۲۳۹           پویا               مفتاح               مهندس معدن با عقاید چپ ایران                   ایران

۲۴۰           ارشاد            مقبل                                                                                ایران

۲۴۱           سعید            مقیسه ای          فعال حقوق بشر                                       ایتالیا

۲۴۲           کیوان            ملکی اسکی    کنشگر سیاسی                                        آلمان

۲۴۳           پروین            ملک                 از فعالان جنبش زنان                                   آمریکا

۲۴۴           زیبا               ملک نیا             آموزگار –  فعال سیاسی                               دوبی

۲۴۵           حسام           ملکی               فعال دانشجویی                                        ایران

۲۴۶            امیر             ممبینی             فعال سیاسی                                           سوئد

۲۴۷           حسین          منتظر حقیقی       فعال سیاسی                                           آلمان

۲۴۸           حیدر             منصوری            نقاش –  فعال سیاسی                                دانمارک

۲۴۹           مرضیه           مهدیه               فعال حقوق بشر                                        آلمان

۲۵۰           همایون          مهمنش            فعال سیاسی                                           آلمان

۲۵۱           سیروس        میرزایی            پزشک مدافع حقوق بشر                              اتریش

۲۵۲           مجید            میوه چی                                                                          ایران

۲۵۳           خسرو           میرمالک ثانی        کنشگر سیاسی                                        سوئد

۲۵۴           کریم             ناصری                فعال حقوق انسان                                    ترکیه

۲۵۵           حسن           نایب هاشم       مدافع حقوق بشر                                      اتریش

۲۵۶           بهرام             نظام رعایا         پزشک مغز و اعصاب و تلاشگر راه آزادی و عدالت  سوئد

۲۵۷           نوشین          نظری                پزشک –  فعال سیاسی                              آمریکا

۲۵۸           فرخ               نعمت پور          نویسنده و کنشگر سیاسی                        نروژ

۲۵۹           محمود          نقوى                فیزیوترایست                                              آلمان

۲۶۰           مهرزاد           نکوروح              فعال سیاسی مدنی                                  فرانسه

۲۶۱           امیر              نمازی               فعال سیاسی                                           سوئد

۲۶۲           فرهاد            نوروزی              ملی گرا و جمهوری خواه                             ایران

۲۶۳           سیاوش        ‌نوروزی              فعال حقوق بشر                                        آلمان

۲۶۴           داریوش         نیکجو               پزشک                                                       انگلستان

۲۶۵           پریسا            نیکونام نظامی   فعال حقوق بشر                                        آلمان

۲۶۶           سعید            نیکونام نظامی   فعال حقوق بشر                                        آلمان

۲۶۷           امیر              نیلو                  فعال مدنی                                                سوئد

۲۶۸           تقی             هاشمی           کنشگر سیاسی                                        آلمان

۲۶۹           احمد             هاشمی           فعال سیاسی                                           اتریش

۲۷۰           سعید            همایونی           استاد دانشگاه                                           کانادا

۲۷۱           شکوفه         هنجانی            کنشگر مدنی                                             آمریکا

۲۷۲           ترانه             هوشیار            کتابفروشی ایوان                                       استرالیا

۲۷۳           نگار               واعظ                فمنیست –  کنشگر مدنی                           آمریکا

۲۷۴           شیدان          وثیق                کنشگر سیاسی                                         فرانسه

۲۷۵           احمد             وحدانی            کنشگر سیاسى                                         نروژ

۲۷۶              ژاله             وفا                     فعال سیاسی                              آلمان

۲۷۷           حنیف            یزدانی              فعال سیاسی                                            فرانسه

۲۷۸           نازی             یزدی                فعال در حوزه انرژی                                     آمریکا

۲۷۹           آبیلا              یوحنا مارو          کشیش و پژوهشگر                                     هلند

۲۸۰           نیلوفر            یوسف نیا          کنشگر فعال حقوق رنگین کمانی ها             ایران

۲۸۱           میر               یوسفی            فعال مدنی                                               ایران

۲۸۲                                                      جمعی از زنان مبارز کردستان                        ایران

۲۸۳                                                      گروهی از تشکل ها و سازمان های مردم نهاد کردستان     ایران

۲۸۴                                                      انجمن توسعە فرهنگی زاگروس                    ایران

۲۸۵                                                      گروهی از دانش اموختگان علوم اجتماعی کردستان          ایران

۲۸۶                                                      جمعی از اعضای تشکل های صنفی معلمان کردستان       ایران

۲۸۷                                                      گروهی از اعضای انجمن مطالعات فرهنگی دانشگاه پیام نور کردستان    ایران

۲۸۸                                                      جمعی از دانش آموختگان علوم اجتماعی دانشگاه ارومیه   ایران

۲۸۹                                                      انجمن دانشجویان شمال خراسان                 ایران