کـنفرانـس کـادیـز۲۰۲۴ بـا حـضور انـدیـشمندان، کـنشگران و تحـلیلگران سـیاسـی و اجـتماعـی بـا هـدف ارزیـابـی و آسـیب شـناسـی نـیروهـای مـخالـف جـــمهوری اسلامی از ۲۶ تـــا ۲۹ آوریـــل ۲۰۲۴ در شهـــر کـــادیـــز در جـــنوب غـــربـــی اســـپانـــیا بـــرگـــزار می‌شـــود.

حـــاضـــران در ایـــن نشســـت ســـه روزه راهـکارهـای کـارآمـد بـرای کـاهـش تـنش و بـرخـوردهـای غـیرمـتمدنـانـه در مـیان اپـوزیـسیون و تـوان بـخشیدن بـه جـنبش آزادیـخواهـی ایـرانـیان را مـورد بررسی قرار خواهند داد.

جـمهوری اسلامی در درازای ۴۵ سـال حـکومـت بـر ایـران کـوشـش دوچـندانـی بـرای مـهار و خـنثی سـازی کـنش‌ها و انـدیـشه‌های مـخالـفانـش بـه خـرج داده و پـیوسـته کـوشـیده کـه از پـدیـد آمـدن پـیونـد کـارآمـد و اسـتوار مـیان اپـوزیـسیون و مـردم درون‌مرز جـلوگـیری کـند.

جـنبش مـلی زن، زنـدگـی، آزادی، کـه فـرصـت درخـشانـی را بـرای نـقش‌آفـریـنی مـثبت و تـاثـیرگـذار اپـوزیـسیون فـراهـم آورده بـود بـه دلایـلی چـند، مـوقـتا فـروکـش نـمود. سـرخـوردگـی حـاصـل از این ناکامی، اپوزیسیون را به خودزنی و فرسایش درونی کشاند که پیامدش را در فضای سیاسی کنونی می‌توان آشکارا دید.

کـنفرانـس کـادیـز۲۰۲۴ کـه بـا نـوآوری کـمیته بـرگـزاری مـتشکل از شـخصیت‌های عـلمی، سـیاسـی و رسـانـه‌ای بـرگـزار می‌شـود، می‌کـوشـد بـا بـرگـزاری نشسـت‌های کـارشـناسـی و تحـلیلی بـا حـضور آگـاهـان و کـنشگران سـیاسـی، بـه ارزیـابـی کـیفی و کـمی‌ نـیروهـای اپـوزیـسیون و تـرفـندهـا و نـقشه‌های جمهوری اسلامی در رویارویی با نیروهای مخالفش بپردازد.

دو مـــیزگـــرد اصـــلی در ایـــن هـــمایـــش بـــرنـــامـــه‌ریـــزی شـــده‌انـــد:

در نشســـت روز نخســـت، رفـــتار اجـــتماعـــی اپـــوزیـــسیون و تـــرفـــندهـــای اخـــتلاف‌انـــگیز جــمهوری اسلامی بــررســی و ارزیــابــی خــواهــند شــد. در ایــن نشســت بــه چــگونــگی پــیدایــش و گســترش اخــتلافــات مــیان طــیف‌های فــکری، ریــشه‌های خـــشم و پـــرخـــاشـــگری در مـــیان هـــواداران انـــدیـــشه‌های گـــونـــاگـــون و بـــرنـــامـــه‌ریـــزی اتـــاق‌های فـــکر جـــمهوری اسلامی در پـــدیـــد آوردن، دامـــن زدن و بهره‌برداری از این دشمنی‌ها پرداخته می‌شود.

مــیزگــرد دوم نــیز کــه بــا عــنوان «ابــزار و اهــداف اپــوزیــسیون بــرای نــجات ایــران» بــرپــا می‌گــردد، خــواهــد کــوشــید بــه ارزیــابــی امــکانــات و تــوانــایــی‌های اپوزیسیون و همچنین کاستی‌های موجود در اردوگاه مخالفان بپردازد و برای جبران آن کاستی‌ها، راهکارهایی بیابد.

کـمیته بـرگـزاری کـنفرانـس اسـپانـیا ۲۰۲۴ بـا بـرگـزاری ایـن هـمایـش و فـراخـوانـدن کـنشگران و تحـلیلگران طـیف‌های گـونـاگـون سـیاسـی هـمه کـوشـش خـود را بـرای انـجام وظـیفه مـلی و تـاریـخی خـود در سـاخـتن فـضای گـفتگو و هـمکاری مـیان نـیروهـای مـخالـف حـکومـت بـه کـار می‌بـندد. امـیدواریـم کـه تــمرکــز بــر نــیک‌فــرجــامی‌ ایــران و پــس گــرفــتن مــیهن از حــکومــت جــمهوری اسلامی بــه گــرد آمــدن نــیروهــا، افــزایــش کــمی‌ و بهــبود کــیفی آنــان بــیانجامــد. بــدیــن روی، هــمه رســانــه‌ها و کــوشــندگــان پــهنه شــبکه‌های اجــتماعــی را فــرا می‌خــوانــیم تــا بــا پــوشــش خــبری ایــن کــنفرانــس، بــه شــفافــیت هــرچــه بیشــتر دیدگاه‌ها و آشنایی ملت ایران با این اندیشه‌ها یاری رسانند.

کمیته برگزاری کنفرانس کادیز ۲۰۲۴

ارتباط رسانه‌ها:

۴۹-۱۷۷-۸۵۰۶۳۳۲+

info@cadiz2024.org