به گزارش جمعیت حقوق بشر آذربایجان – ارک؛ روز دوشنبه ۳۰مرداد ماه ۱۴۰۲، بازنشستگان مخابرات اراک در استان مرکزی نسبت به اجرا نشدن طرح همسان‌سازی حقوق، اجرا نشدن مفاد آئین نامه استخدامی مخابرات – مصوب ۱۳۸۹ و همچنین محرومیت از حق استفاده از حق پوشش بیمه های تکمیلی جهت درمان، اعتراض کردند.

افزایش قیمت ها و عدم افزایش حقوق و ماهیانه بازنشستگان منجر به مشکلات اقتصادی جدی شده است.

#ArcHumanRights

http://www.arcdh.eu

#arcdh

Twitter, Telegram & Instagram: @ArcHumanRights

https://linktr.ee/archumanrights

#حقوق_بشر #حقوق_بشر_آذربایجان #جمعیت_حقوق_بشر_ارک #ژاله_تبریزی

#دستگیری_های_خودسرانه #اخبار_حقوق_بشر_آذربایجان

#زندانیان #کودکان #آذربایجان #آزربایجان #تبریز #اردبیل #اورمیه #زنگان

#قزوین #کرج #اراک