امروز دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹، تعدادی از کادر درمان بخش خصوصی تبریز، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل ساختمان استانداری آذربایجان شرقی تجمع کردند: