کمیسیون پیشمرگەی حزب دمکرات کردستان” طی بیانەای ضمن تایید توپباران و حملات توپخانەای جمهوری اسلامی بە مناطق مرزی میان کردستان ایران و اقلیم کردستان عراق در منطقەی ” سیدکان” اعلام کردە است کە تا کنون این توپباران‌ها هیچ گونە تلفات جانیی برای یگان‌های پیشمرگەی کردستان نداشتە است.
روز گذشتە مناطق مرزی آلان و چومان از سوی توپخانەی سپاە هدف آتش قرار گرفت و مراتع و جنگل‌های این منطقە طعمەی حریق شد.
طی این حملات کە همزمان با حملات ارتش ترکیە بود دیگر احزاب کردستانی مستقر در کوهستان‌های قندیل و هلگورد نیز هدف حملە قرار گرفتند.
این حملەی مشترک ترکیە و ایران پس از نشست وزیرامورخارجەی رژیم محمد جواد ظریف و تحت عنوان یک مانور نظامی در استان‌های کردستان ایران آغاز شد و برای دومین روز نیز کماکان ادامە دارد.
“کمیسیون پیشمرگەی حزب دمکرات” در ادامەی اطلاعیەی خود آوردە است کە بخشی از نیروهای نظامی سپاەپاسداران جمهوری اسلامی در “کێلەشین” و “سپیڕێز” مستقر شدەاند و همزمان ارتش ترکیە نیز بخشی از نیروهای پیادەی خود را در منطقە مستقر ساختە است.