موسی باباخانی، عضو کمیتە مرکزی حزب دمکرات کوردستان بدست تروریستهای جمهوری اسلامی ایران در شهر اربیل ترور شد.
باباخانی بعدازظهر روز پنج شنبە ١٤ امردادماه از جانب دو تروریست رژیم ایران ربودە شدە و صبح امروز شنبە ١٦ امرداد ماه جسد بی جانش در حالیکە آثارشکنجەهای زیادی مشهود بود، در یکی از اتاقهای هتل “گل سلیمانیە” در شهر اربیل پیدا شد.
موسی باباخانی اهل کرمانشاه و متولد ١٣٦٠ ه.ش بود و از سال ١٣٧٨ بە صفوف مبارزاتی حزب دمکرات پیوستە بود. وی در کنگرەی ١٧ حزب دمکرات کوردستان بە عضویت کمیتە مرکزی حزب انتخاب شد.