یاسمین ظفری فعال ملی مدنی ترک  ، پنجشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۹ همزمان با اعتراضات ملت ترک به اشغالگری ارتش ارمنستان و حمایت از همزبانان ترک آذربایجانی در مقابل کنسولگری آذربایجان در تبریز دستگیر، و به زندان مرکزی تبریز منتقل شده است.

در تازه ترین گزارشات رسیده تعدادی از مامورین لباس شخصی روز پنجشنبه ۲ مرداد همراه با خانم ظفری به منزل این فعال ترک آذربایجانی مراجعه کرده و پس از تفتیش منزل تعدادی از لوازم شخصی او را ضبط کرده و با خود بردند.

یاسمین ظفری با ۴ تن دیگر از فعالین ملی مدنی ترک به اسامی حکیمه احمدی، رحیم ساسانی، مقصود فضلی چیمن زمین و سعدالله ساسانی تداوم بازداشت شان کماکان در زندان مرکزی تبریز ادامه دارد. و با این حال طی مراجعه خانواده یادشدگان، از دلایل اتهام، مدت قرار بازداشت و سایر روند دادرسی آنان توضیحات بخصوصی از سوی دستگاه قضائی بعمل نیامده است.