تاريخ : يکشنبه ١٤ ماه می – ٢٤ ارديبهشت‌ماه
ساعت : ٢٠:٠٠ (اروپای مرکزی) – ٢١:٣٠ (ايران)

مهمانان :
حسن شريعتمداری : شورای مديريت گذار
پرويز نويدی : حزب چپ ايران (فدائيان خلق)
کيوان کابلی : حزب سبزهای ايران

گردانندگان :
سيمين صبری، ناهيد جعفرپور

لينک اتاق :
https://www.clubhouse.com/invite/gFNqvvfE

کلاب “همبستگی برای آزادی و برابری در ايران”