در هفته های اخير مجددا  شاهد موج بی سابقه سرکوب و خشونتهای گسترده عليه زنانی که حجاب اجباری ازسر برگرفته اند، هستيم. طی روزهای گذشته در بسياری از شهرهای کشور، زنان مورد هجوم وحشيانه مأموران دولتی قرار گرفته و تعداد قابل توجهی از آنان با ضرب و شتم بازداشت شده اند.

در تاريخ ۵١ فروردين ٠٣۴١ علی خامنه ای در ديداری با سران قوا وجمعی از مسئولان حکومتی مطرح کرد ” در مسئلهی پوشش، خب بله ،مسئلهی حجاب محدوديتِّ شرعی و قانونی است؛ آنجا محدوديتِّ دولتی نيست، قانونی است و شرعی است؛ کشف حجاب، حرام شرعی و حرام سياسی است؛ هم حرام شرعی است، هم حرام سياسی است.” ……..

بدنبال اين سخنان، موج تازه ای از سرکوب عليه زنان آغازشده و حکومت اسلامی زن ستيز  تمامی ابزار سرکوب خود را برای باز پس گرفتن يکی از دستاوردهای  خيزش انقلابی ” زن ، زندگی، آزادی ” يعنی حق اوليه آزادی پوشش بکار گرفته است اما زنان ايران با شجاعتی تحسين برانگيزدر مقابل اين خشونت ها مقاومت می کنند. پيام نرگس محمدی از زندان در راستا و تقويت مقاومت زنان در سراسر ايران است.

نظام زير سايه  تبليغات پوشالی و نمايش مفتضحانه موشک پرانی عليه اسرائيل ، ” جنگ تمام عياری” را عليه زنان براه انداخته است و با اعمال خشونت گسترده و ايجاد رعب و وحشت عليه زنانی که اعتقادی به حجاب اسلامی ندارند، به عبث می کوشد جامعه را به وضعيت قبل از خيزش انقلابی ژينا – مهسا بازگرداند.

پوشش انسانها در تمامی جوامع بشری بخشی از حقوق اوليه آنهاست و اين حق در “جمهوری اسلامی ايران ” که يک دولت ايدئولوژيک است با خشونتهای عريان و وحشيانه، پايمال می شود. اين نظام جنايتکار، ضد بشر و زن ستيز که با بحرانهای عميق اقتصادی، سياسی و اجتماعی دست به گريبان است به عبث می پندارد که با اعمال هر چه بيشتر خشونت و سرکوب مردم می تواند بر ادامه حکومت خود بيافزايد.

ما دو تشکيلات سراسری اپوزيسيون، “همبستگی فراگير برای آزادی و برابری در ايران” و  “کنگره مليت های ايران فدرال” بر اين باوريم که جمهوری اسلا می با پافشاری بر سياستهای تاکنونی خود هر چه بيشتر بر تنفر و کينه مردم نسبت به خود می افزايد و دير نيست روزی که مردمان ايران اين حکومت را سرنگون کرده و به آزادی ،برابری و دمکراسی دست يابند.

 

کنگره مليت های ايران فدرال

همبستگی فراگير برای آزادی و برابری در ايران  سه سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ / ۲۳ آوریل ۲۰۲۴