هم‌ميهنان آزاده،

پس از تعرض آشکار و وحشيانه نيروهای سرکوبگر حکومت اسلامی به صحن دانشگاه شريف و دانشجويان معترض، شورای اين دانشگاه، همگان را به يک گردهم‌آئی در روز شنبه ١٦ مهر ماه در همانجا فراخوانده است.

همچنين شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران در همراهی با اعتراضات مردم جان به لب رسیده، در هفته پیش رو از روز شنبه مورخ ١٦ مهر تا پایان هفته، کلاس‌های درس را به کرسی آزادی خواهی و عدالت طلبی در همراهی با جنبش اعتراضی مردم ایران اعلام نموده است.

می دانيم که رژيم پس از بيست روز مقابله وحشيانه با جنبش سراسری و مردمی، مرگ خود را با چشمان خود می بيند و در هراس از سقوط، در دست زدن به هر جنايتی کوتاهی نخواهد کرد.

در پی حملات وحشيانه به مراکز احزاب سياسی کردستان ايران در اقليم کردستان، شاهد زنجیره ای از جنایات رژیم مانند کشتار نمازگزاران زاهدان که عين جنايت عليه بشريت است، به قتل رساندن چندين نوجوان معترض ديگر و از جمله نيکا شاکرمی و سارينا اسماعيل‌زاده و همچنين سعی در لاپوشانی کردن اين جنايات تحت لوای “خودکشی”، دروغ جنون آميز رژيم در انتشار پرونده پزشکی ژينا (مهسا امينی) و …، بوده‌ايم که همه نشان از قصد رژيم برای مهار جنبش سراسری به هر قيمت را دارد. اين جنبش اما ابعادی وسيع تر از آنچه که پيش بينی می شد، به خود گرفته است و می رود تا با اتحاد و مبارزه سراسری و مردمی در همه عرصه ها سرکوب ستمگران را متوقف و آنها را به عقب نشينی جدی وادارد.

هم از اين روز لازم است به هر شکل ممکن در تمامی عرصه ها، از کوچه و بازار تا ادارات، از مدارس تا دانشگاهها، از کارخانه ها تا همه اصناف و به وسعت تمامی ايران و با مشارکت همه مردمان، اين همبستگی سراسری و مردمی  ادامه ياید.

ما با پشتيبانی کامل از مبارزات همه آحاد جامعه از جنبش زنان گرفته تا جنبشهای درون مليتها، جنبشهای کارگران و زحمتکشان، جنبشهای دانش آموزان و دانشجويان و به طور کلی فرهنگيان، هنرمندان و ورزشکاران، با تمام توان از اين فراخوان شورای دانشگاه شريف پشتيبانی نموده و همگان را به مشارکت در آن فرامی خوانيم. ما همچنين از فراخوان شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران در همراهی با اعتراضات مردم جان به لب رسیده برای تبديل کلاس‌های درس به کرسی آزادی‌خواهی، حمايت می کنيم.

پيروزی از آن توده‌هاست!

کنگره مليتهای ايران فدرال

شورای دموکراسی‌خواهان ايران

همبستگی برای آزادی و برابری در ايران

جمعه پانزدهم مهرماه ١٤٠١ – ٧ اکتبر ٢٠٢٢