نرگس محمدی، فعال سیاسی زندانی در ایران در نامه‌ای از زندان اوین زنان را به ادامه ی مبارزه با حجاب اجباری فراخوانده و نوشته است: مبارزه با حجاب اجباری در ایران «موقعیت و حوزه ستیز پهن دامنه و قدرتمندی را خلق کرده است.»

او مبارزه با حجاب اجباری را روشی موثر در «فرایند گذار از جمهوری اسلامی» خوانده و تاکید کرده است این مبارزه نه فقط برای احقاق حقوق زنان بلکه «برای عریان کردن شکست سلطه و سیطره حکومت» بر پیکر جامعه است.

متن نوشته ی نرگس محمدی را در ادامه می خوانید:

حجاب اجباری تعرض به زنان و جامعه است و ما برنمیتابیم

به باور من مبارزه با حجاب اجباری در فرایند گذار از جمهوری اسلامی، موقعیت و حوزه ستیز پهن دامنه و قدرتمندی را خلق کرده است.

این مبارزه نه فقط برای احقاق حقوق زنان ، بلکه در مداری بالاتر برای عریان کردن شکست سلطه و سیطره حکومت نه فقط بر تن زن، بلکه بر پیکر جامعه است.

گرانیگاه راهبرد سرکوب “جنبش انقلابی” توسط حکومت، زنان هستند و از قضا مرکز ثقل راهبرد پایان دادن به جمهوری اسلامی توسط مردم هم، زنان هستند.

۱- از زنان دلیر و مبارز ایران تقاضایی دارم، علی رغم تهدید، فشار و سرکوب اجازه ندهیم حکومت با اعمال حجاب اجباری اقتدار پوشالی و سستش را تداوم بخشد و به نمایش بگذارد. ما میتوانیم کنش های جمعی و فردی ای را در سرپیچی از حجاب اجباری، به منظور شکستن سلطه حکومت دینی، به حوزه های “کنش جمعی” جنبش ” زن ، زندگی ، آزادی ” بیفزاییم و هر خیابان، میدان و محله ای را به “حوزه های مقاومت و ستیز ” با حکومت تبدیل کنیم.

۲- من از باورمندان به حجاب تقاضایی دارم که حداقل برای احترام به باور خودشان به حجاب، علیه حجاب اجباری اقدام موثر، اعتراضی و بازدارنده کنند و در تدارک‌ مرگ مهسای دیگری توسط حکومت، صف خود را از صف سرکوبگران دینی جدا کنند.

نرگس محمدی /زندان اوین