دیالوگ – موضوع برنامە: آذربایجان و روند شکل گیری دموکراسی

مهمانان برنامە: دکتر سیمین صبری، فعال سیاسی- نروژ یونس سلطان زادە، فعال سیاسی – آلمان