“هیوا بهرامی”، مسئول روابط بین الملل حزب دمکرات کوردستان ایران در نامەای انتقادآمیز برای “آلکساندر فن دربلن”، رئیس جمهور اتریش نوشتە بود: “در حالی کە رسانەهای آلمانی از “ابراهیم رئیسی” بە عنوان “قاضی خوناشام” نام می‌بردند، شما نامە تبریک برای او فرستادەاد.

 

مسئول روابط بین الملل حزب دموکرات در نامە انتقادی خود بە رئیس جمهور اتریش اظهار داشتەاند در روزهای آتی در حالی از ٣٢مین سالیاد شهادت دکتر “قاسملو” و همراهانش در “وین” یاد می‌کنیم کە متاسفانە دولت اتریش در زمان ترور دکتر قاسملو و همراهان ایشان همە ارزش‌های انسان محور و عدالت خواهی را نادیدە گرفت و برای حفظ منافع اقتصادی و سیاسی خود تروریست‌ها را تحویل رژیم ایران داد.

 

“هیوا بهرامی” در اعتراض بە نامە تبریک رئیس جمهور اتریش بە رئیس جمهور تازە گماشتە شدە رژیم ایران ضمن اشارە بە جنایات “رئیسی” نوشتە است؛ در حالی کە رسانەهای آلمانی زبان از “رئیسی” بە عنوان “قاضی خوناشام” نام می‌برند، شما نامە تبریک را بە آن جانی می‌فرستید.

 

“بهرامی” همچنین در نامە ارسالی خود بە این مسئلە اشارە داشتەاند کە، رئیس جمهور اتریش کە پیشتر رهبر “حزب سبز”های این کشور بود چندین مرتبە با نمایندە حزب دمکرات دیدار داشتە و ایشان بە خوبی از وضعیت حقوق بشر و سیاسی مردم ایران و بە ویژە کوردستان مطلع هستند و ما انتظار چنین موضعی از ایشان نداشتیم.

 

“بهرامی” رو بە رئیس جمهور اتریش نوشتەاند رئیسی غیر از جنایات و کشتار دگراندیشان و فعالان سیاسی در ایران، در انتخاباتی فرمایشی نیز بە عنوان رئیس جمهور رژیم انتصاب شدند، انتخاباتی کە کمتر از یک سوم مردم ایران در آن شرکت کردند.

 

در این نامە به این موضوع اشارە گردیدە است کە انتخابات چندی پیش در ایران نشان داد کە دیگر رژیم ایران مشروعیت ندارد و در حالیکە ملت‌‌های تحت ستم تلاش دارند از این رژیم رهایی یابند وظیفه کشورهای دمکراتیک است کە از آزادیخواهان ایران باشند و دیگر مامنی استمرار این این رژیم نباشند.

 

رئیس‌جمور اتریش نیز در نامەای رسمی جواب مسئول روابط بین المللی حزب را دادە و اذعان کردەاند از نامە ارسالی شما بسیار سپاسگزاریم و ما نیز سالیان مدیدی است کە از وضعیت سیاسی و حقوق‌بشر در ایران مطلع هستم و در همە فرصت‌‌هایی کە داشتەاند این موضوع را با مسئولان رژیم ایران در میان گذاشتەاند.

 

“آلکساندر فن دربلن” در جواب نامە خود بیان کردە است آنان برای اینکە بتوانند مواضع خود را بە رژیم ایران اعلام کنند ضروری است کە با رژیم ایران رابطە داشتە باشند.

 

“فن دربلن” در رابطە با مذاکرات وین اشارە کردە است برای ما این موضوع بسیار مهم است کە نباید رژیم ایران بە سلاح اتمی دست یابد آن هم بدین سبب است کە ثبات منطقه در خطر نیافتد. ما اکنون از طریق دیپلماتیک با ایران رابطە داریم و در این مقطع زمانی قطع روابط تاثیرات منفی دارد.

 

رئیس‌جمهور اتریش در نامەی خود نوشتە است ما حتی در نامە تبریک خود بە رئیس‌جمهور ایران نگرانی عمیق خود را از وضعیت حقوق‌بشر ایران بە طور شفاف بیان کردەایم.