سه ائتلاف بزرگ در تاریخ ۵ و ۶ ژوئن کنفرانس برگزار خواهد کرد:

-همبستگی برای آزادی و برابری در ایران

-شورای دمکراسی خواهان ایران

-کنگره ملیتهای ایران فدرال

موضوع:

نه به جمهوری اسلامی- آری به جمهوری فدرال ایران