سید مالک موسوی ( داورشناس) شهروند عرب اهل شهر شاوور به اتهام “محاربه با خدا” در دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محكوم شد.‪