فصلنامه تیشک که یک فصلنامه پژوهشی است و به زبان کوردی منتشر می‌شود، در شماره ٥٩ و ٦٠ خود به موضوع ” گذشته، حال و آینده ایران کثرالملله” پرداخته است و این شماره دو زبانه است و به زبان کوردی و فارسی منتشر شده است.

در این شماره مقالاتی پژوهشی در مورد نحله‌‌های فکری ناسیونالیزم ایرانی، وضعیت ملت‌های غیرفارس از لحاظ اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و همچنین مقولاتی در مورد چگونگی با هم زیست در شرایط یکسان منتشر شده است.

لینک:

گۆڤاری تیشک