مردم مبارز کردستان!
جوانان، دختران و پسران نستوه

به زودی چهل روز از قتل ژینا میگذرد. قتل ظالمانه او جنبش عظیم ژینا – مهسا را بوجود آورد که مرزهای کردستان را درنوردید و سراسر ایران را فرا گرفت و روایی و عدالتخواهانه بودن جنبش کردستان را به همگان ثابت کرد.

سردمداران رژیم در این مدت به شدیدترین شکل مردم معترض را سرکوب کرده و از کشتن هم میهنان هیچ ابائی نداشته و ندارند، و به درست اسم رژیم کودک کُش را بر این رژیم نهاده شده است.

به همین دلیل روز چهارشنبه چهارم آبان ماه، همگی از زن و مرد در همه جای شهرها با لباس کُردی بر سرمزار شهیدان جمع شده و در برابر فداکاریهایشان سر تعظیم فرود می آوریم. سپس بعدازظهر همان روز با حضورمان در میادین و خیابانهای شهر و با سردادن شعار علیه رژیم و با شعار زن، زندگی، آزادی همگی یکصدا خواهان آزادی فوری همه دستگیرشدگان و زندانیان سیاسی خواهیم شد.

چهلم ژینا و ژیناها را رمز اتحاد و زنده نگهداشتن یاد شهیدان و حمایت از آزادی زندانیان سیاسی خواهیم کرد.

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران
2 آبان 1401