ایران خود را برای یک اعتراض نیرومند دیگر در روز چهارشنبه آماده می کند. روز گذشته فراخانی از سوی «جوانان محلات تهران» برای دور تازه ای از اعتراضات در روز چهارشنبه منتشر شد. در این فراخوان گفته شده بود که از ساعت دوازه ظهر تا نیمه شب زمان اعتراض است. هدف این اعتراض همبستگی با مردم سنندج و زاهدان و نیز حمایت از کارگران پتروشیمی که اعتراضات خود را شروع کرده اند اعلام شده بود.