ما و منشور همبستگی و سازماندهی برای آزادی (مهسا) – یونس شاملی