مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران با صدور بیانیەای پشتیبانی کامل خود را از مطالبات برحق، مواضع شجاعانە و مبارزات حق طلبانەی کارگران معترض ایران اعلام نمود.

متن بیانیە این شرح است:

بیانیەی مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران

در پشتیبانی از اعتراضات کارگران ایران

تودەهای حق طلب مردم کوردستان

مردم آزادیخواە ایران

مجامع و محافل بین المللی

همان گونە کە استحضار دارید، طی چند روز اخیر کارگران صنعت نفت در ایران اعتصابات گستردەای را آغاز نمودەاند و اعتراضات و ابراز نارضایتی آنان نسبت بە نقض حقوقشان از سوی جمهوری اسلامی همچنان ادامە دارد.

 

این اعتصاب گستردە کە روز ٢٩ خردادماە با اعتراضات کارگران پیمانی شرکت “فراب” در بیدخون آغاز گردید، روز اول تیرماە با فراخوان “شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت” بخشهای مختلف صنایع نفت و گاز ایران را فرا گرفت و در روزهای پس از آن، کارگران کارخانجات و بخشهای مختلف صنعت نفت و برق ایران در بهبهان، بوشهر، کنگان، خارک، تهران، اراک، گچساران، آبادان، اهواز، اصفهان، قشم، ماهشهر و… بە اعتصاب پیوستەاند و رژیم تاکنون نیز نتوانستە از گسترش بیشتر موج اعتراضات وسیع کارگران جلوگیری کند.

 

این اعتصابات روز شنبە ششم تیرماە بخش اتومبیل سازی، نیروگاەها و دامداری را نیز در بر گرفت. بە گفتەی شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، کارمندان رسمی صنعت نفت نیز اعلام کردەاند کە بە منظور پشتیبانی از  اعتراضات کارگران پیمانی، روز ٩ تیرماە بە اعتصابات خواهند پیوست. در بیانیەی این بخش از کارگران آمدە است کە دیگر ما کارگران فقر، بی‌تأمینی، تبعیض و نابرابری و محرومیت از اولیه‌ترین حقوق انسانی‌مان را برنمی‌تابیم. بر طبق همین بیانیە، در پالایشگاە تهران ٧٠٠ کارگر توسط رژیم بازداشت و از کارهایشان اخراج شدەاند. این در حالیست کە مطالبات کارگران صرفا خواستهایی صنفی می باشد کە تٲمین آنها بخشی از حقوق اولیەی انسانی است.

 

در همین رابطە، کارگران اعلام نمودەاند کە در صورت عدم پاسخگویی مناسب بە خواستهایشان، بر شدت و گسترەی اعتراضات خویش خواهند افزود و تا تحقق کامل حقوق خود حاضر بە بازگشت بە سر کارهایشان نخواهند بود.

 

ما بە عنوان مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران، پشتیبانی کامل خود را از مطالبات برحق، مواضع شجاعانە و مبارزات حق طلبانەی کارگران معترض اعلام نمودە و بر این باوریم کە کارگران همانند سایر اقشار و طبقات جامعەی ایران و کوردستان شایستەی یک زندگی سرشار از رفاە و حفظ حقوق صنفی و دمکراتیکشان هستند و در این راە نیز حق مسلم آنهاست کە از طریق برگزاری اعتصابات، گردهمایی و متینگ و سایر روشهای مبارزاتی، اعتراض خود را نسبت بە وخامت اوضاع زندگیشان ابراز نمایند و حکومت مستبد و ظالم جمهوری اسلامی حق ندارد کە خواستهای آنان را با شکنجە، بازداشت، اخراج و تهدید پاسخ دهد.

 

همچنین از سایر اقشار و طبقات مردم، جریانات سیاسی ترقیخواە و مجامع و محافل بین المللی می خواهیم کە پشتیبان مبارزات و خواستهای برحق کارگران ایران باشند و اجازە ندهند کە رژیم سرکش و متمرد جمهوری اسلامی از سکوت و انفعال آنان برای سرکوب کارگران سوء استفادە کند.

 

در همین رابطە، جامعەی بین المللی بەویژە در برهەی کنونی کە سرگرم مذاکرە با رژیم در باب توافق برجام هستند، نباید روند سرکوبها و نقض حقوق مردم از سوی رژیم در داخل کشور را نادیدە بگیرند و بایستی با اعمال فشار بر رژیم، آن را ناگزیر بە پایبندی و رعایت تعهدات خود در باب کنوانسیونها و معاهدات مربوط بە کار و حقوق کارگران نمایند.

 

پیروز باد مبارزات کارگران حق طلب ایران و کوردستان

 

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران

 

٧ تیرماه ١٤٠٠ خورشیدی

 

٢٨ ژوئن ٢٠٢١ میلادی