با شکل گیری حکومت صفوی ها در آذربایجان دوران جدیدی آغاز شد، روابط با اروپا گسترش یافت، رشد پر سرعت اقتصادی در اروپا و نیاز آنها به مواد خام و مواد غذایی رنگین و طعم گوناگون حجم تجاری آنها را با آسیا افزایش داد و ایران در مسیر راه ابریشم و ترانزیت از آن بهره مند شد، در نتیجه این آمد و شد تبریز به مرکز تجاری و سیاسی تبدیل شد و موقعیت اقتصادی خود را بهبود بخشید و سال های طولانی به آن ادامه داد، در دوران قاجار تبریز بعنوان « دارالسلطنه » همواره مورد توجه مرکز و نمایندگان سیاسی و تجاری کشور های دیگر بود تا اینکه جنگ بین روسیه و ایران با تحریک آخوند ها اتفاق افتاد و به موقعیت و اقتصاد آن ضربات سهمگینی وارد کرد.

در دوران قاجار روحانیت برای تقویت پایگاه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خود که با خواسته های مدرنیته و دگرگونی ساختاری در تضاد بود، به فریب، حیله گری، نیرنگ و گسترش خرافات در جامعه پرداخت تا جائیکه بر عملکرد حاکمان، بویژه شاهان حاکم شد، جنگ بین ایران و روسیه با خواست و تحریک روحانیت آغاز شد در حالیکه « عباس میرزا » و دیگر دولتمردان آگاه با آن مخالف بودند و می دانستند که در آن جنگ شکست خواهند خورد و بخش مهمی از مناطق شمالی که حاصلخیز و پیشرفته تر بودند از ایران جدا خواهند شد. مجبور به پذیرش آن شدند ( فتحعلی شاه قاجار شخصیت ضعیف و باورمند به خرافات بود و می خواست شیعه گری و فقاهت را در ایران گسترش دهد و برای پیشبرد آن « شیخ جعفر کاشف الغطاء » را از نجف به ایران دعوت کرد تا آموزه های شیعه گری را رشد دهد. شیخ جعفر استاد خرافات و فقاهت بود و به سرعت موقعیت خود را تحکیم بخشید و خرافات را در بین آخوند ها گسترد و تعدادی از آخوند ها را در مناطق مختلف بویژه آذربایجان با خود همراه کرد و به فتحعلی شاه گفت که باید برای گسترش اسلام به روسیه حمله کند. مشاورین شاه بار ها هشدار دادند و از جنگ بر حذر داشتند ولی شیخ جعفر گفت که امام زمان و نیرو های غیبی به کمک خواهند آمد پیروزی با اسلام خواهد بود، اصرار شیخ جعفر و حتی تهدید شاه به حکم جهاد زمینه جنگ خانمانسوز را فراهم کرد. پایان جنگ با خصران، ویرانی و ورشکستگی ایران و به نفع روسیه تمام شد و عهدنامه « ترکمنچای » به امضاء رسید و بخش مهمی از کشور بعنوان غرامت جنگی به روسیه واگذار شد ) این رخداد در زمانی بود که اروپا از گرداب، فساد و بازدارندگی کلیسا رها شده، پروسه انقلاب صنعتی را از سر می گذراند و انقلاب های بزرگ اجتماعی چهره اروپا را تغییر می داد به هر رو با شکست ایران در جنگ با روسیه، دوران جدیدی در سیاست، بینش و روابط با دنیای غرب آغاز شد که در نهایت به انقلاب مشروطه انجامید.

در دوران قاجار بویژه بعد از شکست از روسیه تزاری اوضاع اقتصادی رو به تیرگی گذاشت و فشار های مالیاتی بویژه در آذربایجان مانع از انباشت سرمایه شد و در نتیجه، کسری مداوم بودجه و افزایش هزینه های دربار و مسافرت های گران شاهان به خارج، دوران امتیازات و حراج منابع کشور آغاز شد، استقزاض از بانک های روسی و انگلیسی . سپردن گمرکات و منابع دیگر به آنها لطمات سهمگینی به اقتصاد و صادرات کشور وارد کرد.این مجموعه تجار، بازرگانان و روشنفکران را برای تغییر شرایط به هم نزدیک کرد تا زمینه انقلاب مشروطه فراهم شود.

انقلاب مشروطه بدون شک پایه های مهم اقتصادی داشت، در دوران طولانی ساطنت ناصرالدین شاه، ارزش پول ملی کاهش یافته، تورم و افزایش شدید قیمت ها مردم تهیدست را بستوه آورده، کمبود و بحران نان در تبریز و تهران نمایان شده بود. در نتیجه شورش ها در حال گسترش بود، تجار اعتراض به تاسیس بانک های خارجی داشتند و بازرگانان از واگذاری گمرکات و امتیازات ناخشنود بودند. زمینداران بزرگ هم با کاهش صادرات و محدودیت بازار داخلی روبرو شدند، کالا های صادراتی آنها قدرتد رقابت با کالا های خارجی را نداشتند و آرامش جامعه بهم خورده بود. در پی این بحران فراگیر تعداد بیشتری در پی جستجوی نان و کار به سوی قفقاز روانه می شدند. ناگفته نماند که در قرن 19 شهرنشینی رو به افزایش بود و این روند با نظام بسته و فئودالیته حاکم بر آن نیز در تضاد بود، بازاری ها برای حفظ

سرمایه و ثروت خود خواهان قانون گرایی و روشنفکران هم خواهان محدود کردن قدرت مطلقه شاه بودند تا به