امروز سیزدهم اردیبهشت چندی از نیروهای مسلح سلفی به چند جوان از روستای دارسیران حمله کردند و باشمشیر باعث زحمی شدن تعدادی از آنان در محل شدند، مردم با سرعت با سلاحهای سرد به مقابله پرداختند و اشرار سلفی متواری شدند.

نمایندکان تشکلهای مردمی با مشاوره بین خود از شهرهای اطراف به یاری مردم محل می شتابند و با همکاری با آنها به مسئولین دولتی هشدار می دهند که باید نیروهای دولتی مانع خشونت و محافظ مردم باشند، آنها با مسئولین هشدار دادند که تکرار این اعمال باعث گسترش خشونت و مقابله به مثل ما خواهد شد.